Skip to main content

СЪСЛОВНИ ОРГАНИЗАЦИИ - Модул членски внос и такси.

Тук са обединени дейностите по:

 -           Събиране на членски внос. Осигурена е възможността да се събира, както за всеки месец, така и за произволен брой месеци на веднъж. Плащането може да става в брой или по банков път ( служебно от медицинското заведение ).  Автоматизирано издаване на ПКО при плащане в брой;

 -          Събиране на такси за УИН код, книжки за СДО и др.п. Плащането може да става в брой или по банков път ( служебно от медицинското заведение ).  Автоматизирано издаване на ПКО при плащане в брой;

 -          Генериране на отчети, справки и анализи – обобщени и подробни;

 -          Въвеждане на служебна информация за нуждите на касовата дейност;

 -          Въвеждане на служебна информация за институциите, номенклатурите, персонала, потребителите, базови параметри за програмата и др.;

За онагледяване на възможностите и действието на модула може да разгледате изгледи от функционалните екрани тук.

 

Прочети още …СЪСЛОВНИ ОРГАНИЗАЦИИ - Модул членски внос и такси.

СЪСЛОВНИ ОРГАНИЗАЦИИ - Модул регистър на РК

Тук са обединени дейностите по:

 -          Информация за член на организацията;

-          Добавяне на нов член;

-          Автоматизирано издаване на удостоверение;

-          Редактиране на данни за член;

-          Експорт на данни към регистъра на организацията;

-          Генериране на отчети, справки и анализи;

-          Изготвяне на списък на членовете на съюза;

-          Въвеждане на служебна информация за институцията, номенклатурите, персонала, ръководството на колегията, базови параметри за програмата и др.;

За онагледяване на възможностите и действието на модула може да разгледате изгледи от функционалните екрани тук.

 

Прочети още …СЪСЛОВНИ ОРГАНИЗАЦИИ - Модул регистър на РК

СЪСЛОВНИ ОРГАНИЗАЦИИ – Модул СДО и квалификация.

Тук са обединени дейностите по:

-           Водене на персонални данни за СДО и квалификацията;

 -          Редактиране на данни за член;

 -          Генериране на отчети, справки и анализи;

 -          Изготвяне на списък на членовете на съюза – по зададени критерии;

 -          Въвеждане на служебна информация за институцията, номенклатурите, персонала, ръководството на колегията, базови параметри за програмата и др.;

 За онагледяване на възможностите и действието на модула може да разгледате изгледи от функционалните екрани тук.

 

Прочети още …СЪСЛОВНИ ОРГАНИЗАЦИИ – Модул СДО и квалификация.

СЪСЛОВНИ ОРГАНИЗАЦИИ - Модул специалности

Тук са обединени дейностите по:

-           Списък и данни за специалносттите;

-          Генериране на отчети, справки и анализи;

-          Изготвяне на списък на членовете на съюза – по зададени критерии;

-          Въвеждане на служебна информация за институцията, номенклатурите, персонала, ръководството на колегията, базови параметри за програмата и др.;

-          За онагледяване на възможностите и действието на модула може да разгледате изгледи от функционалните екрани тук.
 
За онагледяване на възможностите и действието на модула може да разгледате изгледи от функционалните екрани тук.

 

Прочети още …СЪСЛОВНИ ОРГАНИЗАЦИИ - Модул специалности

СЪСЛОВНИ ОРГАНИЗАЦИИ - склад СМЦ

Тук са обединени дейностите по:

-           Заприходяване получения  СМЦ – закупени и от дарение, в.т.ч. визуализиране и отпечатване на складова разписка;

-          Изписване на СМЦ – закупени и от дарение на база заповед за продажба или искане за приемо-предаване, в.т.ч. визуализиране и отпечатване на искане за отпускане на СМЦ;

-          Справка за текущата наличност, справки по период, за даден продукт и др.;

-          Изготвяне на годишна инвентаризация и периодични ревизии на СМЦ.

-          Генериране на отчети, справки и анализи;

-          Изготвяне на заповеди и протоколи;

-          Въвеждане на служебна информация за институциите, номенклатурите, персонала, доставчиците, базови параметри за програмата и др.;

За онагледяване на възможностите и действието на модула може да разгледате изгледи от функционалните екрани тук.

 

Прочети още …СЪСЛОВНИ ОРГАНИЗАЦИИ - склад СМЦ

СЪСЛОВНИ ОРГАНИЗАЦИИ - склад СМЦ в употреба

Тук са обединени дейностите по:

-           Заприходяване получения  СМЦ – закупени и от дарение, в.т.ч. визуализиране и отпечатване на складова разписка;

-          Изписване на СМЦ – закупени и от дарение на база заповед за продажба или искане за приемо-предаване, в.т.ч. визуализиране и отпечатване на искане за отпускане на СМЦ;

-          Справка за текущата наличност, справки по период, за даден продукт и др.;

-          Изготвяне на годишна инвентаризация и периодични ревизии на СМЦ.

-          Генериране на отчети, справки и анализи;

-          Изготвяне на заповеди и протоколи;

-          Въвеждане на служебна информация за институциите, номенклатурите, персонала, доставчиците, базови параметри за програмата и др.;

За онагледяване на възможностите и действието на модула може да разгледате изгледи от функционалните екрани тук.

 

Прочети още …СЪСЛОВНИ ОРГАНИЗАЦИИ - склад СМЦ в употреба

СЪСЛОВНИ ОРГАНИЗАЦИИ - дълготрайни матер. активи

Тук са обединени дейностите по:

-           Заприходяване получения  ДМА – закупени и от дарение, в.т.ч. визуализиране и отпечатване на складова разписка;

-          Изписване на ДМА – закупени и от дарение на база заповед за продажба или искане за приемо-предаване, в.т.ч. визуализиране и отпечатване на искане за отпускане на ДМА;

-          Изготвяне на годишен амортизационен план и аправка за амортизационните отчисления;

-          Справка за текущата наличност, справки по период, за даден продукт и др.;

-          Изготвяне на годишна инвентаризация и периодични ревизии на ДМА.

-          Генериране на отчети, справки и анализи;

-          Изготвяне на заповеди и протоколи;

-          Въвеждане на служебна информация за институциите, номенклатурите, персонала, доставчиците, базови параметри за програмата и др.;

За онагледяване на възможностите и действието на модула може да разгледате изгледи от функционалните екрани тук.

 

Прочети още …СЪСЛОВНИ ОРГАНИЗАЦИИ - дълготрайни матер. активи