Skip to main content

Програма за едностранно счетоводство

При едностранното счетоводство способите за набиране и обработване на информация са 6, за разлика от двустранното счетоводство, където са 8. предвид факта, че не се отчитат източниците на средства на предприятието, при едностранното счетоводство отпадат способите балансово обобщаване и двойно записване.

Останалите методи, които се използват при двустранното счетоводство, се използват и тук. Това са: първично документиране, инвентаризация, оценка, калкулация, счетоводни сметки и сводка на отчетните данни.

Книгите, които се изискват да се водят от предприятията при едностранното финансово счетоводство, съгласно НСС 28 за едностранното счетоводство, са 8: 1 инвентарна книга. 2 книга за материалните запаси. 3 книга за паричните средства. 4 книга за разчетите. 5 книга за приходите. 6 книга за разходите. 7 книга за печалбата. 8 книга за данъчните облекчения.

 

Прочети още …Програма за едностранно счетоводство

Програма за двустранно счетоводство

Програма “Двустранно счетоводство” Ви дава възможност за обработка на Вашите счетоводни документи по метода на двустранното счетоводство. Разработен е чрез използване на върховите постижения в областта на обектно ориентираното програмиране. Чрез използване на релационни бази данни е постигнато завидно бързодействие и стабилност на системата. Някои по-важни характеристики напродукта са:

  • Неограничен брой фирми – можете с едно копие на продукта да водите счетоводството на толкова на брой фирми, колкото пожелаете.
  • Неограничен брой счетоводни години – ако смятате, че е необходимо можете да поддържате колкото желаете минали години, да се връщате в тях, да правите промени и да приключвате отново съответната година.
  • Неограничен брой счетоводни сметки – осигурява Ви възможност да въвеждате каквито желаете сметки, включително и непредвидени в националния сметкоплан.
  • Неограничен брой признаци – можете да изградите толкова признаци, колкото са Ви необходими. За всеки признак можете да опишете произволна по сложност и максимално близка до действителността дървовидна структура на неговите характерни елементи.

Прочети още …Програма за двустранно счетоводство

Програма за подготовка и печат на банкови документи

Системата предлага автоматизиране на процеса по попълването на платежни нареждания т.е. всяка една информация, която би могла да бъде попълнена автоматично (бюджетни институции, банкови сметки и номенклатури, въведени преди това фирми и банкови сметки) се въвежда автоматично. Сами знаете колко време и усилия спестява това.

Това е едно от много предимства на програмата. Друго важно такова е възможността да подписвате платежните с електронен подпис и да ги изпращате на банката по email т.е. край на дългите опашки, неразбраните касиерки и възможностите за грешки.

Документите, които могат да се използват, чрез програмата за платежни са :

Платежно нареждане / вносна бележка за плащане от / към бюджета (Приложение9)
Платежно нареждане / вносна бележка за плащане от / към бюджета многоредово
Платежно нареждане за кредитен превод (Приложение5)
Платежно нареждане за директен дебит (Приложение6)
Бюджетно платежно нареждане
Вносна бележка (Приложение1)
Нареждане разписка (Приложение2)
СЪГЛАСИЕ за директен дебит(Приложение 7)
Приходен касов ордер
Разходен касов ордер
Банкови кодове BIC

 Използва се приложението, съответващо на инсталирания офис пакет: Microsoft Office 2003-2007 или Microsoft Office 2010 и по-нов.

Прочети още …Програма за подготовка и печат на банкови документи

Модул - Сумарно работно време и отпуски

Модул - Сумарно работно време и отпуски има вариант за работа при 8 часови и 12 часови смени и ежегодно се актуализира с календара на националните и официални празници и решения на МС.

 

 

Модул Активи (групи 20, 30, 99)

Модула позволява интегрирана работа с активи на склад и в употреба, както следва:

Модули за активи от група 20:
• Модул сгради и земи - аналитично: административни сгради; производствени сгради; гаражи; прилежащи към сгради земи (2010,2031).
• Модул компютри и др. хардуер, съоръжения, машини и оборудване - аналитично по звена (институции) и по групи (2041,2049,2051,2060).
• Модул програмни продукти, патенти, лицензи и сродни права - аналитично по звена (институции) и по групи (2101,2102).

Модули за активи от група 30:
·         Модул медикаменти и лекарства - аналитично по складове и звена и по групи (30203).
·         Модул постеловъчен инвентар - аналитично по складове и звена и по групи (30205).
·         Модул консумативи и резервни части хардуер - аналитично по складове и звена и по групи (30207).
·         Модул други резервни части - аналитично по складове и звена и по групи (30208).
·         Модул други материали - аналитично по складове и звена и по групи (30209).
·         Модул консумативи - аналитично по складове и звена и по групи (30209). При необходимост може да се разделят на подгрупи.

Модули за активи от група 90:
·         Модул медикаменти и лекарства - аналитично по складове и звена и по групи (9099).

Прочети още …Модул Активи (групи 20, 30, 99)