Skip to main content

СОЦИАЛНИ ИНСТИТУЦИИ - мод. такси, калкулации и каса

Тук са обединени дейностите по:
-           Направа на калкулация за месечните разходи и дължимите от потребителите такси. Калкулацията отразява разходите за храна, в зависимост от диетата, консумативните и комунални разходи, в.т.ч. визуализиране и отпечатване на калкулацията;
-          Изготвяне на заповед за определяне на дължимите такси, в съответствие с личната пенсия и доходи и нормативните проженти, в.т.ч. визуализиране и отпечатване на заповедта;
-          Водене на Таксовата книга в електронен вид. Въвеждане на касовите бележки, с които се инкасират сумите и изготвяне на опис за отчитане на вносните бележки;
-          Генериране на отчети, справки и анализи;
-          Въвеждане на служебна информация за регистъра на потребителите;
-          Въвеждане на служебна информация за институциите, номенклатурите, персонала, потребителите, базови параметри за програмата и др.;

 Модул такси и каса е в 4 оптимизирами варианти - за социален патронаж, за домове, за центрове за настаняване от семеен тип (ЦНСТ) и за центрове за социална рехабилитация и интеграция (ЦСРИ). За онагледяване на възможностите и действието на модула може да разгледате изгледи от функционалните екрани тук.

Прочети още …СОЦИАЛНИ ИНСТИТУЦИИ - мод. такси, калкулации и каса

СОЦИАЛНИ ИНСТИТУЦИИ - мод. склад хранит. продукти

 • Тук са обединени дейностите по:
 • -           Заприходяване получените хранителни продукти – закупени и от дарение, в.т.ч. визуализиране и отпечатване на складова разписка, лист със сроковете на годност;
 • -          Изписване на хранителните продукти – закупени и от дарение на база требвателен лист, в.т.ч. визуализиране и отпечатване на искане за отпускане на СМЦ;
 • -          Напълно автоматично изготвяне на месечен отчет за разходваните хранителни продукти;
 • -          Справка за текущата наличност, справки по период, за даден продукт и др.;
 • -          Изготвяне на годишна инвентаризация и периодични ревизии на СМЦ.
 • -          Генериране на отчети, справки и анализи;
 • -          Изготвяне на заповеди и протоколи;
 • -          Въвеждане на служебна информация за институциите, номенклатурите, персонала, доставчиците, базови параметри за програмата и др.;

 

  За онагледяване на възможностите и действието на модула може да разгледате изгледи от функционалните екрани тук.

 

Прочети още …СОЦИАЛНИ ИНСТИТУЦИИ - мод. склад хранит. продукти

СОЦИАЛНИ ИНСТИТУЦИИ - план и калкулации за хранене

Тук са обединени дейностите по:
-           Направа на калкулация за деня. При изготвянети й автоматично се следят наличностите от хранителни запаси в склада и разходната норма, в зависимост от съответната рецепта. Калкулацията отразява разходите на хранителни продукти, в зависимост от институцията, за която е предназначена, диетата, рецептурата и наличните продукти, в.т.ч. визуализиране и отпечатване на калкулацията и требвателен лист;
-          Въвеждане на електронни рецепти  за определено ястие, в съответствие с нормативите за рационални и здравословно хранене и рецептурните книги, в.т.ч. визуализиране и отпечатване на съответната рецепта;
-          Изготвяне на месечна рекапитулация на разходите за храна и стойността за едно лице, в зависимост от съответната диета; Генериране на отчети, справки и анализи;
-          Изготвяне на заповеди и протоколи;
-          Въвеждане на служебна информация за институциите, номенклатурите, персонала, доставчиците, базови параметри за програмата и др.;

За онагледяване на възможностите и действието на модула може да разгледате изгледи от функционалните екрани тук.

 

Прочети още …СОЦИАЛНИ ИНСТИТУЦИИ - план и калкулации за хранене

СОЦИАЛНИ ИНСТИТУЦИИ - Модул „присъствена книга"

Стартирането на модула става с двукратно натискане с  ляв бутон на мишката върху иконата – къс път към модула или с натискане  на десния бутон на мишката и избор на Отваряне (Open).

След старта се появява основният работен екран. Основният работен екран се състои от следните елементи: Главно меню; Навигационен екран в дясната част на екрана; Горна лента с помощни функции; Лента със помощни индикатори в долния десен край на екрана.

Работно поле на програмата

След старта на програмата се показва главното меню, състоящо се от 3 таблични раздела:

Главно меню; Отчети и справки; Допълнителни функции;

Главното меню включва:

Потребители – данни (регистър на потребителите);

Добавяне или редактиране потребител;

Добавяне на нов потребител;

Присъствена книга за месец по име;

Присъствена книга за месец по номер;

Присъствена книга за месец по ЕГН;

! Присъствена книга за следващ месец.

Прочети още …СОЦИАЛНИ ИНСТИТУЦИИ - Модул „присъствена книга"

СОЦИАЛНИ ИНСТИТУЦИИ - модул склад амбалаж

Тук са обединени дейностите по:
-           Заприходяване получения  амбалаж  – закупен и от дарение, в.т.ч. визуализиране и отпечатване на складова разписка;
-          Изписване на амбалажа – закупен и от дарение на база заповед за продажба или искане за приемо-предаване, в.т.ч. визуализиране и отпечатване на искане за отпускане на СМЦ;
-          Справка за текущата наличност, справки по период, за даден продукт и др.;
-          Изготвяне на годишна инвентаризация и периодични ревизии на СМЦ.
-          Генериране на отчети, справки и анализи;
-          Изготвяне на заповеди и протоколи;
-          Въвеждане на служебна информация за институциите, номенклатурите, персонала, доставчиците, базови параметри за програмата и др.;

За онагледяване на възможностите и действието на модула може да разгледате изгледи от функционалните екрани тук.

 

Прочети още …СОЦИАЛНИ ИНСТИТУЦИИ - модул склад амбалаж

СОЦИАЛНИ ИНСТИТУЦИИ - склад нехранителни СМЦ

Тук са обединени дейностите по:

-           Заприходяване получения  СМЦ – закупени и от дарение, в.т.ч. визуализиране и отпечатване на складова разписка;

-          Изписване на СМЦ – закупени и от дарение на база заповед за продажба или искане за приемо-предаване, в.т.ч. визуализиране и отпечатване на искане за отпускане на СМЦ;

-          Справка за текущата наличност, справки по период, за даден продукт и др.;

-          Изготвяне на годишна инвентаризация и периодични ревизии на СМЦ.

-          Генериране на отчети, справки и анализи;

-          Изготвяне на заповеди и протоколи;

-          Въвеждане на служебна информация за институциите, номенклатурите, персонала, доставчиците, базови параметри за програмата и др.;

За онагледяване на възможностите и действието на модула може да разгледате изгледи от функционалните екрани тук.

 

Прочети още …СОЦИАЛНИ ИНСТИТУЦИИ - склад нехранителни СМЦ

СОЦИАЛНИ ИНСТИТУЦИИ - склад гориво-смазочни м-ли

Тук са обединени дейностите по:

-           Заприходяване получения  СМЦ – закупени и от дарение, в.т.ч. визуализиране и отпечатване на складова разписка;
-          Изписване на СМЦ – закупени и от дарение на база заповед за продажба или искане за приемо-предаване, в.т.ч. визуализиране и отпечатване на искане за отпускане на СМЦ;
-          Справка за текущата наличност, справки по период, за даден продукт и др.;
-          Изготвяне на годишна инвентаризация и периодични ревизии на СМЦ.
-          Генериране на отчети, справки и анализи;
-          Изготвяне на заповеди и протоколи;
-          Въвеждане на служебна информация за институциите, номенклатурите, персонала, доставчиците, базови параметри за програмата и др.;

За онагледяване на възможностите и действието на модула може да разгледате изгледи от функционалните екрани тук.

Прочети още …СОЦИАЛНИ ИНСТИТУЦИИ - склад гориво-смазочни м-ли

СОЦИАЛНИ ИНСТИТУЦИИ - склад строителни материали

Тук са обединени дейностите по:

-           Заприходяване получения  СМЦ – закупени и от дарение, в.т.ч. визуализиране и отпечатване на складова разписка;

-          Изписване на СМЦ – закупени и от дарение на база заповед за продажба или искане за приемо-предаване, в.т.ч. визуализиране и отпечатване на искане за отпускане на СМЦ;

-          Справка за текущата наличност, справки по период, за даден продукт и др.;

-          Изготвяне на годишна инвентаризация и периодични ревизии на СМЦ.

-          Генериране на отчети, справки и анализи;

-          Изготвяне на заповеди и протоколи;

-          Въвеждане на служебна информация за институциите, номенклатурите, персонала, доставчиците, базови параметри за програмата и др.;

За онагледяване на възможностите и действието на модула може да разгледате изгледи от функционалните екрани тук.

 

Прочети още …СОЦИАЛНИ ИНСТИТУЦИИ - склад строителни материали

СОЦИАЛНИ ИНСТИТУЦИИ - модул склад консумативи

Тук са обединени дейностите по:

-           Заприходяване получения  СМЦ – закупени и от дарение, в.т.ч. визуализиране и отпечатване на складова разписка;

-          Изписване на СМЦ – закупени и от дарение на база заповед за продажба или искане за приемо-предаване, в.т.ч. визуализиране и отпечатване на искане за отпускане на СМЦ;

-          Справка за текущата наличност, справки по период, за даден продукт и др.;

-          Изготвяне на годишна инвентаризация и периодични ревизии на СМЦ.

-          Генериране на отчети, справки и анализи;

-          Изготвяне на заповеди и протоколи;

-          Въвеждане на служебна информация за институциите, номенклатурите, персонала, доставчиците, базови параметри за програмата и др.;

За онагледяване на възможностите и действието на модула може да разгледате изгледи от функционалните екрани тук.

 

Прочети още …СОЦИАЛНИ ИНСТИТУЦИИ - модул склад консумативи

СОЦИАЛНИ ИНСТИТУЦИИ - склад учебни м-ли и помагала

Тук са обединени дейностите по:

-           Заприходяване получения  СМЦ – закупени и от дарение, в.т.ч. визуализиране и отпечатване на складова разписка;

-          Изписване на СМЦ – закупени и от дарение на база заповед за продажба или искане за приемо-предаване, в.т.ч. визуализиране и отпечатване на искане за отпускане на СМЦ;

-          Справка за текущата наличност, справки по период, за даден продукт и др.;

-          Изготвяне на годишна инвентаризация и периодични ревизии на СМЦ.

-          Генериране на отчети, справки и анализи;

-          Изготвяне на заповеди и протоколи;

-          Въвеждане на служебна информация за институциите, номенклатурите, персонала, доставчиците, базови параметри за програмата и др.;

За онагледяване на възможностите и действието на модула може да разгледате изгледи от функционалните екрани тук.

 

Прочети още …СОЦИАЛНИ ИНСТИТУЦИИ - склад учебни м-ли и помагала