Skip to main content

Детски градини - мод. склад хранит. продукти

 • Тук са обединени дейностите по:
 • -           Заприходяване получените хранителни продукти – закупени и от дарение, в.т.ч. визуализиране и отпечатване на складова разписка, лист със сроковете на годност;
 • -          Изписване на хранителните продукти – закупени и от дарение на база требвателен лист, в.т.ч. визуализиране и отпечатване на искане за отпускане на СМЦ;
 • -          Напълно автоматично изготвяне на месечен отчет за разходваните хранителни продукти;
 • -          Справка за текущата наличност, справки по период, за даден продукт и др.;
 • -          Изготвяне на годишна инвентаризация и периодични ревизии на СМЦ.
 • -          Генериране на отчети, справки и анализи;
 • -          Изготвяне на заповеди и протоколи;
 • -          Въвеждане на служебна информация за институциите, номенклатурите, персонала, доставчиците, базови параметри за програмата и др.;

 За онагледяване на възможностите и действието на модула може да разгледате изгледи от функционалните екрани тук.

Прочети още …Детски градини - мод. склад хранит. продукти

Детски градини - план и калкулации за хранене

Тук са обединени дейностите по:

 -           Направа на калкулация за деня. При изготвянети й автоматично се следят наличностите от хранителни запаси в склада и разходната норма, в зависимост от съответната рецепта. Калкулацията отразява разходите на хранителни продукти, в зависимост от институцията, за която е предназначена, диетата, рецептурата и наличните продукти, в.т.ч. визуализиране и отпечатване на калкулацията и требвателен лист;

 -          Въвеждане на електронни рецепти  за определено ястие, в съответствие с нормативите за рационални и здравословно хранене и рецептурните книги, в.т.ч. визуализиране и отпечатване на съответната рецепта;

 -          Изготвяне на месечна рекапитулация на разходите за храна и стойността за едно лице, в зависимост от съответната диета; Генериране на отчети, справки и анализи;

 -          Изготвяне на заповеди и протоколи;

 -          Въвеждане на служебна информация за институциите, номенклатурите, персонала, доставчиците, базови параметри за програмата и др.;

За онагледяване на възможностите и действието на модула може да разгледате изгледи от функционалните екрани тук.

Прочети още …Детски градини - план и калкулации за хранене

Детски градини - модул такси и каса

Софтуерният продукт е разделен на модулен принцип, обхващащ цялостната им дейност. Модулите функционират самостоятелно.
Модул – такси, калкулации и каса има редица възможности:
o    В електронната присъствена книга е предвидено автоматизирано пренасяне на данните от последния ден с хранене на предходния месец. Зададен е официалния календар за съответната година. Вместо писане на присъствия се нанасят само промени в статуса на съответното дете или се нанасят отсъствията еднократно в края на месеца.
o    Автоматизирано се пренасят данните от електронна присъствена книга към Модул – такси, калкулации и каса.
o    Автоматизирано се изготвят Заповедта за събиране на таксите, Заповед за зачисляване на храна, отпечатване на вносните бележки (3 екземпляра на лист с автоматично генериране на уникални номера от предварително зададен диапазон), Таксова книга, съпроводителна ведомост, гаранционни вноски, такси, надвзети суми или суми за връщане за минал период и др.

Прочети още …Детски градини - модул такси и каса

ДГ - Модул логистика и кетъринг

Модул логистика и кетъринг позволява автоматизиране на отчетността на организации и фирми осъщестяващи производство на продукция и доставката и до крайните клиенти.

Например кухни предлагащи храна за бебета, малки деца и кетъринг. Предлагаме гъвкава система за корпоративно хранене, както и семейни абонаменти. Така всеки клиент може да направи своя индивидуален избор – от меню от традиционни нашенски гозби до най-екзотични ястия за период от 1 ден до мечесен такъв.

Системата позволява работа с индивидуални, дневни, 3 и 5 дневни, седмични 6 или 7 дни, месечни и перманентни менюта.

Изготвя автоматично индивидуални, фирмени и групови отчети, заявки за кухнята, по шофьори и доставчици, справки за платени и оставащи за плащане суми и много други.

Позволява дефиниране на гъвкъв ценоразпис, както и задаване на индивидуални отстъпки и адценки.

 

Прочети още …ДГ - Модул логистика и кетъринг

Работа с партиди и срокове на годност

Работа с партиди и срокове на годност в ПП Софтуер за социални институции, както и в ПП Софтуер за Детски градини и ясли и Ученическо хранене

Българското законодателство поставя редица изисквания относно проследимостта на храните до крайния потребител. Съгласно Закона за храните и Регламент 178/2002, производителите и търговците на храни са длъжни да осигурят възможност за проследяване на храните и на всички други вещества, предназначени за влагане или за които се предполага, че ще бъдат вложени в храни, на всички етапи на производство, преработка и дистрибуция.

В ПП Софтуер за социални институции, както и в ПП Софтуер за Детски градини и ясли и Ученическо хранене тази възможност е реализирана в модул Склад и модул Калкулации. С помощта на документите в модула могат да се заприхождават и изписват стоки с партиди и срок на годност, калкулациите автоматично получават партиди и срок на годност от склада а след това в справките да се извежда информация за наличност, движение, за стоки с изтичащ срок на годност и др. п.

 • Партидата е допълнителен параметър на стоката и обикновено е съвкупност от няколко цифри или цифри и букви. Към всяка партида може да се въвежда срок на годност.
 • За да се постигне пълна проследимост на стоката е необходимо всички доставки да се въвеждат по партиди и всички калкулации и изписвания да се отразяват по партиди. В случай, че се водят едновременно продукти, за които се изисква проследимост по партиден номер, съгласно норматив и такива, за които това не е необходимо, за последните програмата въвежда служебен код за партида, напр. БП. Така могат да се извеждат коретно всички справки за стоките с партиди.
 • ПП Софтуер за социални институции, както и в ПП Софтуер за Детски градини и ясли и Ученическо хранене предоставят възможност за извеждане на различни справки, които се отнасят за наличността, складовите операции, движението на стоките, анализни справки, справки за стоки с изтичащ срок на годност и др.

Вижте екрани от програмата - модули Склад сранителни продукти и Калкулации хранене

Прочети още …Работа с партиди и срокове на годност