Skip to main content

А & М - Модул – автотранспорт

Тук са обединени дейностите по:

 -           Обработка на товарителници;

 -          Въвеждане на данни за МПС;

 -          Въвеждане на данни за водачи на МПС;

 -          Въвеждане на данни от измервания за извършената работа;

 -          Въвеждане на данни от пътни листа и тахошайби;

 -          Напълно автоматично изготвяне на месечени отчети за организация, период, автомобил, водач, обект, товари, корегирани данни в зависимост от измерванията;

 -          Справка за текущите показатели, справки по период, за дадени  организация, период, автомобил, водач, обект, товари  и др.;

 -          Генериране на отчети, справки и анализи за организация, период, автомобил, водач, обект, товари, по зададени критерии;

 -          Изготвяне на заповеди и протоколи;

 -         Въвеждане на служебна информация за организациите, номенклатурите, персонала, доставчиците, базови параметри за програмата и др.;

За онагледяване на възможностите и действието на модула може да разгледате изгледи от функционалните екрани тук.

Прочети още …А & М - Модул – автотранспорт

А & М - Модул авточасти и принадлежности

Тук са обединени дейностите по:

-          Заприходяване получения  СМЦ – закупени и от дарение, в.т.ч. визуализиране и отпечатване на складова разписка;
-          Изписване на СМЦ – закупени и от дарение на база заповед за продажба или искане за приемо-предаване, в.т.ч. визуализиране и отпечатване на искане за отпускане на СМЦ;
-          Справка за текущата наличност, справки по период, за даден продукт и др.;
-          Справка по автомобили, шофьори, звена и др.;
-          Изготвяне на годишна инвентаризация и периодични ревизии на СМЦ.
-          Генериране на отчети, справки и анализи;
-          Изготвяне на заповеди и протоколи;
-          Въвеждане на служебна информация за институциите, номенклатурите, персонала, доставчиците, базови параметри за програмата и др.;

Прочети още … А & М - Модул авточасти и принадлежности

А & М - Модул работно облекло

Тук са обединени дейностите по:

-          Заприходяване получения  СМЦ – закупени и от дарение, в.т.ч. визуализиране и отпечатване на складова разписка;
-          Изписване на СМЦ – закупени и от дарение на база заповед за продажба или искане за приемо-предаване, в.т.ч. визуализиране и отпечатване на искане за отпускане на СМЦ;
-          Справка за текущата наличност, справки по период, за даден продукт и др.;
-          Справка по получатели, звена и др.; позволява лесно водене на отчетността на раб. Облекло, следене на сроковете.
-          Автоматизирано отписване на тези с изтекъл срок.
-          Изготвяне на годишна инвентаризация и периодични ревизии на СМЦ.
-          Генериране на отчети, справки и анализи;
-          Изготвяне на заповеди и протоколи;
-          Въвеждане на служебна информация за институциите, номенклатурите, персонала, доставчиците, базови параметри за програмата и др.;

Прочети още … А & М - Модул работно облекло