1001s -
Services
& Solutions

софтуерни продукти и приложения, интернет WEB и APP

1001s logo

1001s - Services & Solutions
предлага:

  • Широка гама от софтуерни програми, продукти и приложения, предназначени за различни потребители. Ангажираме се и с изработване на конкретни софтуерни приложения по заявка на клиента.
  • Различни интернет услуги, като: регистрация на домейни, изработване на интернет сайтове, уеб дизайн и програмиране, интернет плащания, изработка на рекламни материали и други.
  • Актуална бизнес информация от България и ЕС. С умелото използване на съвременните ИТ осигуряваме бърз и лесен достъп до необходимата Ви информация.

Работа с партиди и срокове на годност

Работа с партиди и срокове на годност в ПП Софтуер за социални институции, както и в ПП Софтуер за Детски градини и ясли и Ученическо хранене

Българското законодателство поставя редица изисквания относно проследимостта на храните до крайния потребител. Съгласно Закона за храните и Регламент 178/2002, производителите и търговците на храни са длъжни да осигурят възможност за проследяване на храните и на всички други вещества, предназначени за влагане или за които се предполага, че ще бъдат вложени в храни, на всички етапи на производство, преработка и дистрибуция.

В ПП Софтуер за социални институции, както и в ПП Софтуер за Детски градини и ясли и Ученическо хранене тази възможност е реализирана в модул Склад и модул Калкулации. С помощта на документите в модула могат да се заприхождават и изписват стоки с партиди и срок на годност, калкулациите автоматично получават партиди и срок на годност от склада а след това в справките да се извежда информация за наличност, движение, за стоки с изтичащ срок на годност и др. п.

  • Партидата е допълнителен параметър на стоката и обикновено е съвкупност от няколко цифри или цифри и букви. Към всяка партида може да се въвежда срок на годност.
  • За да се постигне пълна проследимост на стоката е необходимо всички доставки да се въвеждат по партиди и всички калкулации и изписвания да се отразяват по партиди. В случай, че се водят едновременно продукти, за които се изисква проследимост по партиден номер, съгласно норматив и такива, за които това не е необходимо, за последните програмата въвежда служебен код за партида, напр. БП. Така могат да се извеждат коретно всички справки за стоките с партиди.
  • ПП Софтуер за социални институции, както и в ПП Софтуер за Детски градини и ясли и Ученическо хранене предоставят възможност за извеждане на различни справки, които се отнасят за наличността, складовите операции, движението на стоките, анализни справки, справки за стоки с изтичащ срок на годност и др.

Вижте екрани от програмата - модули Склад сранителни продукти и Калкулации хранене

k1
k2
k3
s1
s2
s3
s4
s5

1001s height= 

 1001s - Services
& Solutions