Детски ясли - мод. склад хранит. продукти

 • Тук са обединени дейностите по:
 • -           Заприходяване получените хранителни продукти – закупени и от дарение, в.т.ч. визуализиране и отпечатване на складова разписка, лист със сроковете на годност;
 • -          Изписване на хранителните продукти – закупени и от дарение на база требвателен лист, в.т.ч. визуализиране и отпечатване на искане за отпускане на СМЦ;
 • -          Напълно автоматично изготвяне на месечен отчет за разходваните хранителни продукти;
 • -          Справка за текущата наличност, справки по период, за даден продукт и др.;
 • -          Изготвяне на годишна инвентаризация и периодични ревизии на СМЦ.
 • -          Генериране на отчети, справки и анализи;
 • -          Изготвяне на заповеди и протоколи;
 • -          Въвеждане на служебна информация за институциите, номенклатурите, персонала, доставчиците, базови параметри за програмата и др.;

 

 

  За онагледяване на възможностите и действието на модула може да разгледате изгледи от функционалните екрани тук.

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15

1001s height= 

 1001s - Services
& Solutions