Нови продукти

Детски градини - модул такси и каса

Софтуерният продукт е разделен на модулен принцип, обхващащ цялостната им дейност. Модулите функционират самостоятелно.
Модул – такси, калкулации и каса има редица възможности:
o    В електронната присъствена книга е предвидено автоматизирано пренасяне на данните от последния ден с хранене на предходния месец. Зададен е официалния календар за съответната година. Вместо писане на присъствия се нанасят само промени в статуса на съответното дете или се нанасят отсъствията еднократно в края на месеца.
o    Автоматизирано се пренасят данните от електронна присъствена книга към Модул – такси, калкулации и каса.
o    Автоматизирано се изготвят Заповедта за събиране на таксите, Заповед за зачисляване на храна, отпечатване на вносните бележки (3 екземпляра на лист с автоматично генериране на уникални номера от предварително зададен диапазон), Таксова книга, съпроводителна ведомост, гаранционни вноски, такси, надвзети суми или суми за връщане за минал период и др.

Продължете да четете

СОЦИАЛНИ ИНСТИТУЦИИ - модул Активи (групи 20, 30, 99)

Модула позволява интегрирана работа с активи на склад и в употреба, както следва:

Модули за активи от група 20:
• Модул сгради и земи - аналитично: административни сгради; производствени сгради; гаражи; прилежащи към сгради земи (2010,2031).
• Модул компютри и др. хардуер, съоръжения, машини и оборудване - аналитично по звена (институции) и по групи (2041,2049,2051,2060).
• Модул програмни продукти, патенти, лицензи и сродни права - аналитично по звена (институции) и по групи (2101,2102).

Модули за активи от група 30:
·         Модул медикаменти и лекарства - аналитично по складове и звена и по групи (30203).
·         Модул постеловъчен инвентар - аналитично по складове и звена и по групи (30205).
·         Модул консумативи и резервни части хардуер - аналитично по складове и звена и по групи (30207).
·         Модул други резервни части - аналитично по складове и звена и по групи (30208).
·         Модул други материали - аналитично по складове и звена и по групи (30209).
·         Модул консумативи - аналитично по складове и звена и по групи (30209). При необходимост може да се разделят на подгрупи.

Модули за активи от група 90:
·         Модул медикаменти и лекарства - аналитично по складове и звена и по групи (9099).

Продължете да четете

СОЦИАЛНИ ИНСТИТУЦИИ - модул работно облекло

Тук са обединени дейностите по:

-          Заприходяване получения  СМЦ – закупени и от дарение, в.т.ч. визуализиране и отпечатване на складова разписка;
-          Изписване на СМЦ – закупени и от дарение на база заповед за продажба или искане за приемо-предаване, в.т.ч. визуализиране и отпечатване на искане за отпускане на СМЦ;
-          Справка за текущата наличност, справки по период, за даден продукт и др.;
-          Справка по получатели, звена и др.; позволява лесно водене на отчетността на раб. Облекло, следене на сроковете.
-          Автоматизирано отписване на тези с изтекъл срок.
-          Изготвяне на годишна инвентаризация и периодични ревизии на СМЦ.
-          Генериране на отчети, справки и анализи;
-          Изготвяне на заповеди и протоколи;
-          Въвеждане на служебна информация за институциите, номенклатурите, персонала, доставчиците, базови параметри за програмата и др.;

Продължете да четете

СОЦИАЛНИ ИНСТИТУЦИИ - модул авточасти и принадлежности

Тук са обединени дейностите по:

-          Заприходяване получения  СМЦ – закупени и от дарение, в.т.ч. визуализиране и отпечатване на складова разписка;
-          Изписване на СМЦ – закупени и от дарение на база заповед за продажба или искане за приемо-предаване, в.т.ч. визуализиране и отпечатване на искане за отпускане на СМЦ;
-          Справка за текущата наличност, справки по период, за даден продукт и др.;
-          Справка по автомобили, шофьори, звена и др.;
-          Изготвяне на годишна инвентаризация и периодични ревизии на СМЦ.
-          Генериране на отчети, справки и анализи;
-          Изготвяне на заповеди и протоколи;
-          Въвеждане на служебна информация за институциите, номенклатурите, персонала, доставчиците, базови параметри за програмата и др.;

Продължете да четете

Модул логистика и кетъринг

Модул логистика и кетъринг позволява автоматизиране на отчетността на организации и фирми осъщестяващи производство на продукция и доставката и до крайните клиенти.

Например кухни предлагащи храна за бебета, малки деца и кетъринг. Предлагаме гъвкава система за корпоративно хранене, както и семейни абонаменти. Така всеки клиент може да направи своя индивидуален избор – от меню от традиционни нашенски гозби до най-екзотични ястия за период от 1 ден до мечесен такъв.

Системата позволява работа с индивидуални, дневни, 3 и 5 дневни, седмични 6 или 7 дни, месечни и перманентни менюта.

Изготвя автоматично индивидуални, фирмени и групови отчети, заявки за кухнята, по шофьори и доставчици, справки за платени и оставащи за плащане суми и много други.

Позволява дефиниране на гъвкъв ценоразпис, както и задаване на индивидуални отстъпки и адценки.

 

Продължете да четете

1001s height= 

 1001s - Services
& Solutions