№ 94НН-183 от 07.01.2010 г. - ОТНОСНО: Когато лицето работи по националната програма „От социални помощи към осигуряване на заетост" и към момента на прекратяване на трудовия му договор е имало придобито право на пенсия за осигурителен стаж и възраст, би


 
 
 
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА

№ 94НН-183 от 07.01.2010 г. - ОТНОСНО: Когато лицето работи по националната програма „От социални помощи към осигуряване на заетост" и към момента на прекратяване на трудовия му договор е имало придобито право на пенсия за осигурителен стаж и възраст, би следвало да се приеме, че има право на обезщетение от 2 брутни заплати

  ОТНОСНО: Когато лицето работи по националната програма „От социални помощи към осигуряване на заетост" и към момента на прекратяване на трудовия му договор е имало придобито право на пенсия за осигурителен стаж и възраст, би следвало да се приеме, че има право на обезщетение от 2 брутни заплати

От запитването е видно, че няколко години лицето е работило по програма „Временна заетост", но не става ясно по коя точно програма е работило. Поради това ще отговаряме за правото му на обезщетение по национална програма „От социални помощи към осигуряване на заетост".

Съгласно чл. 222, ал. 3 КТ при прекратяване на трудовото правоотношение, след като работникът или служителят е придобил право на пенсия за осигурителен стаж и възраст, независимо от основанието за прекратяването, той има право на обезщетение от работодателя в размер на брутното му трудово възнаграждение за срок от 2 месеца, а ако е работил при същия работодател през последните 10 години от трудовия му стаж - на обезщетение в размер на брутното му трудово възнаграждение за срок от 6 месеца.

Както е видно от разпоредбата, условие за изплащане на две брутни заплати е към момента на прекратяване на трудовия договор лицето да е придобило право на пенсия за осигурителен стаж и възраст.

В раздел IX - „Финансиране", от ,ационалната програма „От социални помощи към осигуряване на заетост" е предвидено, че работодателите осигуряват средства за всички задължителни плащания по Кодекса на труда, които не се поемат от републиканския бюджет, и осигурителните вноски върху тях.

В случай че към момента на прекратяване на трудовия договор лицето е имало придобито право на пенсия за осигурителен стаж и възраст, би следвало да се приеме, че има право на обезщетение от 2 брутни заплати.

Преценката относно правото на работника или служителя при прекратяване на трудовото му правоотношение да получи обезщетение от две или шест брутни заплати се извършва от работодателя във всеки отделен случай. Ако лицето не е доволно от тази преценка, спорът може да бъде отнесен за решаване от съда. Срокът за предявяване на иск е 3-годишен, считано от деня, в който по вземането е трябвало да се извърши плащане по надлежния ред. В случай че не предяви това свое право навреме, лицето не разполага с други средства за защита.

Министър: (п)

(не се чете)


 
 

1001s height= 

 1001s - Services
& Solutions