№ 94КК-172 от 14.01.2010 г. - ОТНОСНО: Времето, през което лицето работи по Програмата „Старт в кариерата", се признава за трудов стаж


 
 
 
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА

№ 94КК-172 от 14.01.2010 г. - ОТНОСНО: Времето, през което лицето работи по Програмата „Старт в кариерата", се признава за трудов стаж

  ОТНОСНО: Времето, през което лицето работи по Програмата „Старт в кариерата", се признава за трудов стаж

В раздел V, т. 4 от Програмата „Старт в кариерата" е предвидено, че една от задачите на програмата е наемане по трудово правоотношение на всички безработни, включени в програмата.

В чл. 351 КТ е предвидено, че трудов стаж по смисъла на този кодекс е времето, през което работникът или служителят е работил по трудово правоотношение, доколкото друго не е предвидено в този кодекс, или в друг закон, както и времето, през което лицето е работило като държавен служител. С оглед цитираната разпоредба времето, през което лицето работи по посочената по-горе програма, се признава за трудов стаж.

 

Министър: (п)

(не се чете)


 
 

1001s height= 

 1001s - Services
& Solutions