№ 94ГГ-6 от 17.01.2010 г. - ОТНОСНО: В случай че към момента на последващото прекратяване на трудовия договор работникът или служителят има придобито право на пенсия за осигурителен стаж и възраст и последните 10 години от трудовия си стаж е работил при „


 
 
 
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА

№ 94ГГ-6 от 17.01.2010 г. - ОТНОСНО: В случай че към момента на последващото прекратяване на трудовия договор работникът или служителят има придобито право на пенсия за осигурителен стаж и възраст и последните 10 години от трудовия си стаж е работил при „същия работодател", считаме, че ще има право на обезщетение от 6 брутни заплати

  ОТНОСНО: В случай че към момента на последващото прекратяване на трудовия договор работникът или служителят има придобито право на пенсия за осигурителен стаж и възраст и последните 10 години от трудовия си стаж е работил при „същия работодател", считаме, че ще има право на обезщетение от 6 брутни A

От запитването е видно, че трудовият договор със служителя, който има 40 години трудов стаж при един и същ работодател, е прекратен на 23.05.2009 г. Видно е също така, че от юли 2009 г. същият е регистриран в бюрото по труда за получаване на парични обезщетения за безработица, като на 18.02.2010 г. придобива право на пенсия за осигурителен стаж и възраст.

В чл. 222, ал. 3 КТ е предвидено, че при прекратяване на трудовото правоотношение, след като работникът или служителят е придобил право на пенсия за осигурителен стаж и възраст, независимо от основанието за прекратяването, той има право на обезщетение от работодателя в размер на брутното му трудово възнаграждение за срок от 2 месеца, а ако е работил при същия работодател през последните 10 години от трудовия му стаж - на обезщетение в размер на брутното му трудово възнаграждение за срок от 6 месеца.

Както е видно от разпоредбата, условието за получаване на 6 брутни заплати при прекратяване на трудовото правоотношение е не само работникът или служителят да е придобил право на пенсия за осигурителен стаж и възраст, но и през последните 10 години от трудовия му стаж да е работил при „същия работодател".

„Работодател" по смисъла на § 1, т. 1 от допълнителните разпоредби на Кодекса на труда е всяко физическо лице, юридическо лице или негово поделение, както и всяко друго организационно и икономически обособено образувание (предприятие, учреждение и други подобни), което самостоятелно наема работници или служители по трудово правоотношение.

Бюрото по труда, където лицето е било регистрирано като безработно, не е „работодател" по смисъла на § 1 от Допълнителните разпоредби на КТ, поради което то не е пречка за получаване на предвиденото в разпоредбата на чл. 222, ал. 3 КТ обезщетение от шест брутни заплати, ако отговаря на посочените по-горе изисквания на разпоредбата. Това време не се зачита за трудов стаж по КТ. Няма законова пречка с лицето да се сключи нов трудов договор с работодателя, с когото трудовият договор е прекратен на 23.05.2009 г.

В случай че към момента на последващото прекратяване на трудовия договор служителят има придобито право на пенсия за осигурителен стаж и възраст и последните 10 години от трудовия си стаж е работил при „същия работодател", той ще има право на обезщетение от брутни заплати.

Преценката относно правото на работника или служителя при прекратяване на трудовото му правоотношение да получи обезщетение от две или шест брутни заплати се извършва от работодателя във всеки отделен случай.

Министър: (п)

(не се чете)


 
 

1001s height= 

 1001s - Services
& Solutions