№ 94СС-147 от 12.04.2010 г. - ОТНОСНО: Обезщетението при пенсиониране се дължи от работодателя, когато прекратяването на трудовия договор е настъпило, след като работникът или служителят е придобил право на пенсия за осигурителен стаж и възраст


 
 
 
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА

№ 94СС-147 от 12.04.2010 г. - ОТНОСНО: Обезщетението при пенсиониране се дължи от работодателя, когато прекратяването на трудовия договор е настъпило, след като работникът или служителят е придобил право на пенсия за осигурителен стаж и възраст

  ОТНОСНО: Обезщетението при пенсиониране се дължи от работодателя, когато прекратяването на трудовия договор е настъпило, след като работникът или служителят е придобил право на пенсия за осигурителен стаж и възраст

Разпоредбата на чл. 222, ал. 3 от Кодекса на труда (КТ) предвижда, че когато трудовият договор на работника или служителя бъде прекратен, след като е придобил право на пенсия за осигурителен стаж и възраст, независимо от основанието за прекратяване той има право на обезщетение. Размерът му за срок от 2 или 6 месеца се определя от обстоятелството дали работникът или служителят е работил или не при един и същ работодател през последните 10 години от трудовия си стаж.

Служителят посочва, че има придобит 8 години и 3 месеца трудов стаж в банка през периода 01.01.1995 до 01.04.2003 г. В момента работи по граждански договор, сключен със същата банка, и му предстои пенсиониране. Обезщетението по чл. 222, ал. 3 КТ се дължи от работодател при прекратяване на трудов договор, когато прекратяването е настъпило, след като работникът или служителят е придобил право на пенсия за осигурителен стаж и възраст. С оглед на това служителят няма да има право на това обезщетение, тъй като не отговаря на изискванията за изплащането му, регламентирани в чл. 222, ал. 3 КТ. Обстоятелството, че той има трудов стаж, придобит през посочения период, и че към момента на пенсионирането работи по граждански договор с бившия си работодател, няма правно значение.

 

Министър: (п)

(не се чете)


 
 

1001s height= 

 1001s - Services
& Solutions