№ 92-284 от 10.05.2010 г. - ОТНОСНО: Когато освободено от работа лице се възползва от възможността за „закупуване" на недостигащ осигурителен стаж, за да му бъде отпусната пенсия, правото на пенсия възниква от датата на утвърждаване на плана за разсрочено


 
 
 
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА

№ 92-284 от 10.05.2010 г. - ОТНОСНО: Когато освободено от работа лице се възползва от възможността за „закупуване" на недостигащ осигурителен стаж, за да му бъде отпусната пенсия, правото на пенсия възниква от датата на утвърждаване на плана за разсроченото плащане на осигурителните вноски

  ОТНОСНО: Когато освободено от работа лице се възползва от възможността за „закупуване" на недостигащ осигурителен стаж, за да му бъде отпусната пенсия, правото на пенсия възниква от датата на утвърждаване на плана за разсроченото плащане на осигурителните вноски. В този случай към датата на прекратяване на трудовото правоотношение лицето не е придобило право на пенсия за осигурителен стаж и възраст и не отговаря на изискването за изплащане на обезщетението при пенсиониране

Разпоредбата на чл. 222, ал. 3 от Кодекса на труда (КТ) предвижда, че когато трудовият договор на работника или служителя бъде прекратен, след като е придобил право на пенсия за осигурителен стаж и възраст, той има право на обезщетение, независимо от основанието за прекратяването. Размерът му за срок от 2 или 6 месеца се определя от обстоятелството дали работникът или служителят е работил или не при един и същ работодател през последните 10 години от трудовия си стаж. Това обезщетение може да се изплаща само веднъж.

От изложеното следва, че работникът или служителят има право на обезщетение от работодателя съгласно чл. 222, ал. 3 КТ, когато независимо от основанието за прекратяване на трудовия му договор той отговаря на условието към момента на прекратяването да е придобил право на пенсия за осигурителен стаж и възраст. Продължителността на трудовия стаж, придобит при работодателя, който е прекратил трудовия договор, се преценява към датата на прекратяването.

От запитването и от посочените данни е видно, че трудовият договор на лицето е прекратен по чл. 325, т. 1 КТ, считано от 01.04.2010 г. Към датата на прекратяване на трудовия договор служителката има навършена възраст - 60 г., 5 м., 12 дни и притежава 30 г., 10 м., 24 дни осигурителен стаж, т.е. сборът от възрастта и осигурителния стаж е по-малък от 94 точки, които се изискват за придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст.

В запитването се посочва, че лицето ще се ползва от възможността за „закупуване" на недостигащ осигурителен стаж съгласно § 9, ал. 3 ПЗРКСО чрез ежемесечни удръжки от отпуската пенсия, които се определят в план за разсрочено плащане съгласно § 9, ал. 4, т. 2. В разпоредбата на § 9, ал. 5 изрично е предвидено, че при придобиване на осигурителен стаж по реда на ал. 3 правото на пенсия възниква от датата на внасянето на осигурителните вноски или от датата на утвърждаване на плана за разсроченото им плащане.

С оглед на гореизложеното, след като правото на пенсия в конкретния случай възниква от датата на утвърждаване на плана за разсроченото плащане на осигурителните вноски, то към датата на прекратяване на трудовото правоотношение лицето не е придобило право на пенсия за осигурителен стаж и възраст, за да отговаря на изискването за изплащане на обезщетението по чл. 222, ал. 3 КТ.

 

Министър: (п)

(не се чете)


 
 

1001s height= 

 1001s - Services
& Solutions