№ 92-953 от 18.01.2010 г. - ОТНОСНО: При определяне размера на допълнителното трудово възнаграждение за придобит трудов стаж и професионален опит работодателят е длъжен да отчита и трудов стаж, когато той е придобит в друга държава – членка на ЕС, на съща


 
 
 
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА

№ 92-953 от 18.01.2010 г. - ОТНОСНО: При определяне размера на допълнителното трудово възнаграждение за придобит трудов стаж и професионален опит работодателят е длъжен да отчита и трудов стаж, когато той е придобит в друга държава – членка на ЕС, на същата, сходна или със същия характер работа, длъжност или професия

  ОТНОСНО: При определяне размера на допълнителното трудово възнаграждение за придобит трудов стаж и професионален опит работодателят е длъжен да отчита и трудов стаж, когато той е придобит в друга държава – членка на ЕС, на същата, сходна или със същия характер работа, длъжност или професия

Съгласно Наредбата за структурата и организацията на работната заплата на работниците и служителите се заплаща допълнително месечно възнаграждение за придобит трудов стаж и професионален опит в процент върху основната работна заплата, определена с индивидуалния трудов договор. Съгласно чл. 12, ал. 4, т. 3 от наредбата при определяне размера на допълнителното трудово възнаграждение за придобит трудов стаж и професионален опит работодателят отчита и трудовия стаж, придобит в друга държава – членка на ЕС, на същата, сходна или със същия характер работа, длъжност или професия от работници или служители, които са български граждани или граждани на някоя от държавите членки, както и членовете на техните семейства, и зачетен като такъв съгласно законодателството на съответните държави.

С оглед на гореизложеното работодателят е длъжен да отчита трудов стаж, когато той е придобит в друга държава членка, на същата, сходна или със същия характер работа, длъжност или професия. Следователно документът/документите, които работниците и служителите представят на работодателя - страна по трудовия договор, следва да удостоверяват трудов стаж, придобит в друга държава членка.

По смисъла на наредбата „държава членка" е всяка държава - членка на Европейския съюз, на Европейското икономическо пространство и Конфедерация Швейцария.

От запитването и от приложения към него документ е видно, че трудовият стаж на служителката е придобит в държава, която не е „държава членка" по смисъла на наредбата, поради което работодателят не е длъжен да отчита този трудов стаж при определяне размера на допълнителното трудово възнаграждение за придобит трудов стаж и професионален опит.

Договорът между Република България и Украйна за социално осигуряване е ратифициран със закон, приет от 39-о Народно събрание на 28.11.2001 г. - ДВ, бр. 107 от 11.12.2001 г. Договорът е обнародван в ДВ, бр. 26 от 21.03.2003 г., и е в сила от 1.04.2003 г. Този договор е приложим само в областта на социалното осигуряване и се отнася за следните области на социалното осигуряване в Република България:

- обезщетение при временна неработоспособност и майчинство;

- пенсия за осигурителен стаж и възраст;

- пенсия за инвалидност поради общо заболяване;

- пенсии за инвалидност поради трудова злополука и професионална болест;

- наследствени пенсии;

- обезщетения при безработица;

- помощ при смърт.

Съгласно чл. 27, ал. 2 от договора: „За определяне на правото на плащания съгласно този договор се взема предвид и осигурителният (трудовият) стаж, придобит на територията на двете договарящи страни преди влизането в сила на този договор."

Въз основа на договора между Република България и Украйна за социално осигуряване не може да се зачита трудов стаж за ползване на права по трудовото законодателство.

По отношение признаването на стажа на служителката за педагогически стаж компетентно да се произнесе е Министерството на образованието, младежта и науката.

Министър: (п)

(не се чете)


 
 

1001s height= 

 1001s - Services
& Solutions