№ 94ГГ-23 от 04.02.2010 г. - ОТНОСНО: При пенсиониране наборната военна служба се зачита за стаж от III категория


 
 
 
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА

№ 94ГГ-23 от 04.02.2010 г. - ОТНОСНО: При пенсиониране наборната военна служба се зачита за стаж от III категория

  ОТНОСНО: При пенсиониране наборната военна служба се зачита за стаж от III категория

Документът, приложен към запитването, удостоверява период на редовна военна служба. В него се посочва, че служи за признаване на стаж съгласно т. 81 от Правилника за прилагане на Закона за пенсиите (отм.). Съгласно т. 81 за трудов стаж от III категория се зачита изслужената наборна военна служба или приравнената към нея на курсанти и школници след навършване на пълнолетие до размера на наборната служба за съответния род войски съгласно действащото законодателство. Времето, прекарано на подземна работа в мините и рудниците с подземна експлоатация от лицата, отбиващи наборната си военна или трудова служба, се зачита за трудов стаж от съответната категория.

От цитираната разпоредба е видно, че наборната военна служба се зачита за стаж от III категория. Само когато службата е отбивана в мините и рудниците, времето се зачита за стаж от съответната категория (I или II).

Съгласно § 9, ал. 1 от преходните и заключителните разпоредби на сега действащия Кодекс за социално осигуряване времето, което се зачита за трудов стаж и за трудов стаж при пенсиониране, положен до 31.12.1999 г., съгласно действащите дотогава разпоредби се признава за осигурителен стаж по този кодекс. С оглед на това при пенсионирането на лицето въз основа на представен оригинал на удостоверението периодът, вписан в него, ще бъде зачетен за осигурителен стаж от III категория.

Министър: (п)

(не се чете)


 
 

1001s height= 

 1001s - Services
& Solutions