№ 08-83 от 26.02.2010 г. - ОТНОСНО: В брутното трудово възнаграждение за определяне на възнаграждението за платен годишен отпуск се включва съответната пропорционална част от допълнителните периодични или годишни възнаграждения, изплатени след ползването


 
 
 
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА

№ 08-83 от 26.02.2010 г. - ОТНОСНО: В брутното трудово възнаграждение за определяне на възнаграждението за платен годишен отпуск се включва съответната пропорционална част от допълнителните периодични или годишни възнаграждения, изплатени след ползването на платения отпуск, като за целта се преизчисляват изплатените възнаграждения за платен отпуск

  ОТНОСНО: В брутното трудово възнаграждение за определяне на възнаграждението за платен годишен отпуск се включва съответната пропорционална част от допълнителните периодични или годишни възнаграждения, изплатени след ползването на платения отпуск, като за целта се преизчисляват изплатените възнаграждения за платен отпуск

Съгласно чл. 17, ал. 2 от Наредбата за структурата и организацията на работната заплата в брутното трудово възнаграждение за определяне на възнаграждението за платен годишен отпуск по чл. 177 от Кодекса на труда се включва съответната пропорционална част от допълнителните периодични или годишни възнаграждения, изплатени след ползването на платения отпуск, като за целта се преизчисляват изплатените възнаграждения за платен отпуск.

От запитването и от приложения към него Правилник за организация на работата, възнагражденията и отпуските е видно, че за принос при изпълнение на задълженията си работниците и служителите имат право на награди. Размерът на наградата зависи от реализираната икономия по параграфа за трудови възнаграждения от одобрения за съответната година бюджет на предприятието.

Разпоредбата на чл. 17, ал. 2 от наредбата визира допълнителни възнаграждения (периодични или годишни), които са изплатени след ползването на платения отпуск. В случая се имат предвид именно възнаграждения, изплатени допълнително, които в практиката се оформят като „награди' или „премии'.

С оглед на гореизложеното правилното прилагате на чл. 17, ал. 2 от наредбата означава, че след като работодателят на основание посочения по-горе правилник изплаща награди след ползването на платен отпуск, то той следва да извършва и преизчисляване на изплатените възнаграждения за платен отпуск.

Съгласно чл. 15, ал. 2 от наредбата за допълнителни възнаграждения с постоянен характер се считат и допълнителните възнаграждения, които се изплащат постоянно, заедно с полагащото се за съответния период основно възнаграждение и са в зависимост единствено от отработеното време. Предвид цитираната разпоредба, с колективен трудов договор и/или във вътрешните правила за работната заплата в предприятието могат да се договарят и определят и други допълнителни трудови възнаграждения, които да се считат за допълнителни възнаграждения с постоянен характер. За да бъдат такива, те следва да се изплащат постоянно заедно с полагащото се за съответния период основно възнаграждение и да са в зависимост единствено от отработеното време.

Предвид на гореизложеното, допълнителните трудови възнаграждения (награди/премии), които работодателите изплащат на основание колективен трудов договор и/или вътрешни правила за работната заплата, могат да се приемат за такива с постоянен характер, което следва да е определено и в самия колективен трудов договор и/или във вътрешните правила за работната заплата в предприятието.

 

    Министър: (п)

    (не се чете)


 
 

1001s height= 

 1001s - Services
& Solutions