Осигурителен календар 2011

Осигурителен календар 2011 г.Януари 2011 г.


Кодекс за социално осигуряване

10 януари
Внасяне на авансово дължимите вноски за държавно обществено осигуряване и допълнително задължително пенсионно осигуряване от самоосигуряващите се лица за Декември 2010 г.

10 януари
Внасяне от възложителя на дължимите за Декември 2010 г. осигурителни вноски за държавно обществено осигуряване и допълнително задължително пенсионно осигуряване за лицата, които работят без трудови правоотношения.

31 януари
Внасяне от осигурителя на осигурителните вноски за държавното обществено осигуряване и допълнително задължително пенсионно осигуряване върху начислени, но неизплатени възнаграждения или върху неначислени възнаграждения, отнасящи се за труд, положен през месец Декември 2010 г.


Наредба за обществено осигуряване на самоосигуряващите се лица, българските граждани на работа в чужбина и морските лица

10 януари
Внасяне от изпращащата организация на отнасящите се за месец Декември 2010 г. осигурителни вноски за държавно обществено осигуряване и допълнително задължително пенсионно осигуряване за българските граждани, работещи в чужбина по трудови или служебни правоотношения с български осигурител, които подлежат на задължително осигуряване по българското законодателство.

10 януари
Внасяне от работодателя на отнасящите се за месец Декември 2010 г. осигурителни вноски за фонд „Пенсии” и допълнително задължително пенсионно осигуряване за изпратените за участие в международни мисии по реда на Закона на министерството на вътрешните работи.

10 януари
Внасяне на отнасящите се за месец Декември 2010 г. осигурителни вноски за избралите да се осигуряват за фонд „Пенсии”:
-    лица, изпратени на работа в чужбина от български посредник;
- лица, работещи в международни органи или организации със съгласието на компетентните български държавни органи;
- служители, изпратени за участие в международни мисии по реда на Закона за Министерството на вътрешните работи.

10 януари
Внасяне от изпращащото ведомство на отнасящите се за месец Декември 2010 г. осигурителни вноски за държавното обществено осигуряване и допълнително задължително пенсионно осигуряване за съпругите/съпрузите на дългосрочно командировани служители в дипломатически служби по време на задграничния им мандат.

31 януари
Подаване на декларация от самоосигуряващите се лица за промяна на видът на осигуряването за 2011 година.

31 януари
Подаване на декларация от морските лица за промяна на видът на осигуряването и избраният месечен осигурителен доход за 2011 г.


Закон за здравното осигуряване

10 януари
Внасяне на авансово дължимите здравноосигурителни вноски от самоосигуряващите се лица за Декември 2010 г.

10 януари
Внасяне от възложителя на дължимите за Декември 2010 г. здравноосигурителни вноски за лицата, които работят без трудови правоотношения.

10 януари
Внасяне на здравноосигурителни вноски от самоосигуряващите се лица, които през Декември 2010 г. са били във временна неработоспособност поради болест, бременност и раждане и отпуск за отглеждане на малко дете по реда на чл. 164, ал. 1 и 3 от КТ.

10 януари
Внасяне на здравноосигурителните вноски от лицата, които през Декември 2010 г. са подлежали на здравно осигуряване по реда на чл. 40, ал. 5 т. 1 от Закона за здравното осигуряване (лица, които не са били осигурени на основание чл. 40, ал. 1, 2 или 3 от закона).

10 януари
Внасяне на здравноосигурителните вноски за месец Декември 2010 г. за служителите на Българската православна църква и други нормативно признати вероизповедания, които не получават възнаграждения за извършвана дейност.

31 януари
Внасяне от осигуряващия на осигурителните вноски за здравно осигуряване върху начислени, но неизплатени възнаграждения или върху неначислени възнаграждения, отнасящи се за труд, положен през месец Декември 2010 г.

31 януари
Внасяне на здравноосигурителните вноски за лицата в неплатен отпуск през месец Декември 2010 г., които не са подлежали на осигуряване на друго основание.


Закон за гарантираните вземания на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя

31 януари
Внасяне от работодателя на вноските за фонд „ГВРС” върху начислени през месец Януари 2011 г. възнаграждения, отнасящи се за положен труд през месец Декември 2010 г., които не са изплатени до края на месец Януари 2011 г.

Наредба № Н – 8 от 29 Декември 2005  г.

10 януари
Подаване на декларация образец № 3 с данните за месец Декември 2010 г. за лицата, които се осигуряват здравно за сметка на републиканския бюджет, с изключение на данните, подавани от НОИ.

20 януари
Подаване на декларации образец № 1 от осигурителите, клоновете и поделенията им за лицата, работили без трудови правоотношения, чиито възнаграждения са изплатени през Декември 2010 г.

20 януари
Подаване от НОИ на:
- декларации образец № 1 за лицата получаващи парични обезщетения за безработица,  обезщетения по чл. 230, ал. 1 и чл. 231, ал. 1 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България и
- декларации образец № 3 за пенсионерите от държавното обществено осигуряване
с данните за месец Декември 2010 г.

31 януари
Подаване на Декларация образец № 6 от работодателите, осигурителите и техните клонове и поделения за дължимите през месец Януари 2011 г. задължителни осигурителни вноски. и/или вноски за фонд „ГВРС”.

31  януари
Подаване на Декларация образец № 7 от лицата, за които през месец Декември 2010 г. е възникнало задължението за осигуряване на основание чл. 40, ал. 5, т. 1 от Закона за здравното осигуряване - лица, които не са били осигурени на основание чл. 40, ал. 1, 2 или 3 от закона.Февруари 2011 г.


Кодекс за социално осигуряване

10 февруари
Внасяне на авансово дължимите вноски за държавно обществено осигуряване и допълнително задължително пенсионно осигуряване от самоосигуряващите се лица за Януари 2011 г.

10 февруари
Внасяне от възложителя на дължимите за Януари 2011 г. осигурителни вноски за държавно обществено осигуряване и допълнително задължително пенсионно осигуряване за лицата, които работят без трудови правоотношения.

28 февруари
Внасяне от осигурителя на осигурителните вноски за държавното обществено осигуряване и допълнително задължително пенсионно осигуряване върху начислени, но неизплатени възнаграждения или върху неначислени възнаграждения, отнасящи се за труд, положен през месец Януари 2011 г.


Наредба за обществено осигуряване на самоосигуряващите се лица, българските граждани на работа в чужбина и морските лица

10 февруари
Внасяне от изпращащата организация на отнасящите се за месец Януари 2011 г. осигурителни вноски за държавно обществено осигуряване и допълнително задължително пенсионно осигуряване за българските граждани, работещи в чужбина по трудови или служебни правоотношения с български осигурител, които подлежат на задължително осигуряване по българското законодателство.

10 февруари
Внасяне от работодателя на отнасящите се за месец Януари 2011 г. осигурителни вноски за фонд „Пенсии” и допълнително задължително пенсионно осигуряване за изпратените за участие в международни мисии по реда на Закона на министерството на вътрешните работи.

10 февруари
Внасяне на отнасящите се за месец Януари 2011 г. осигурителни вноски за фонд „Пенсии” за:
-  лица, изпратени на работа в чужбина от български посредник;
- лица, работещи в международни органи или организации със съгласието на компетентните български държавни органи.
- служители, изпратени за участие в международни мисии по реда на Закона за Министерството на вътрешните работи.
- съпругите/съпрузите на дългосрочно командировани служители в дипломатическа служба за времето, през което са пребивавали в чужбина по време на задграничния им мандат.
Закон за здравното осигуряване

10 февруари
Внасяне на авансово дължимите здравноосигурителни вноски от самоосигуряващите се лица за Януари 2011 г. 

10 февруари
Внасяне от възложителя на дължимите за Януари 2011 г. здравноосигурителни вноски за лицата, които работят без трудови правоотношения.

10 февруари
Внасяне на здравноосигурителни вноски от самоосигуряващите се лица, които през Януари 2011 г. са били във временна неработоспособност поради болест, бременност и раждане и отпуск за отглеждане на малко дете по реда на чл. 164, ал. 1 и 3 от КТ .

10 февруари
Внасяне на здравноосигурителните вноски от лицата, които през Януари 2011 г. са подлежали на здравно осигуряване по реда на чл. 40, ал. 5, т. 1 от Закона за здравното осигуряване (лица, които не са били осигурени на основание чл. 40, ал. 1, 2 или 3 от закона).

10 февруари
Внасяне на здравноосигурителните вноски за месец Януари 2011 г. за служителите на Българската православна църква и други нормативно признати вероизповедания, които не получават възнаграждения за извършвана дейност.

28 февруари
Внасяне от осигуряващия на осигурителните вноски за здравно осигуряване върху начислени, но неизплатени възнаграждения или върху неначислени възнаграждения, отнасящи се за труд, положен през месец Януари 2011 г.

28 февруари
Внасяне на здравноосигурителните вноски за лицата в неплатен отпуск през месец Януари 2011 г., които не са подлежали на осигуряване на друго основание.


Наредба № Н – 8 от 29 Декември 2005  г.

10 февруари
Подаване на декларация образец № 3 с данните за месец Януари 2011 г. за лицата, които се осигуряват здравно за сметка на републиканския бюджет, с изключение на данните, подавани от НОИ.

20 февруари
Подаване на декларация образец № 1 от самоосигуряващите се лица, които са избрали да се осигуряват само за инвалидност поради общо заболяване, за старост и смърт и които са избрали да подават еднократно декларация образец № 1 (първият работен ден след 20 февруари 2011 г. е 21 февруари 2011 г.).

20 февруари
Подаване на декларации образец № 1 от осигурителите, клоновете и поделенията им за лицата, работили без трудови правоотношения, чиито възнаграждения са изплатени през Януари 2011 г. (първият работен ден след 20 февруари 2011 г. е 21 февруари 2011 г.).

20 февруари
Подаване от НОИ на:
- декларации образец № 1 за лицата получаващи парични обезщетения за безработица,  обезщетения по чл. 230, ал. 1 и чл. 231, ал. 1 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България и
- декларации образец № 3 за пенсионерите от държавното обществено осигуряване с данните за месец Януари 2011 г.
(първият работен ден след 20 февруари 2011 г. е 21 февруари 2011 г.)

28 февруари
Подаване на Декларация образец № 6 от работодателите, осигурителите и техните клонове и поделения за дължимите през месец Февруари 2011 г. задължителни осигурителни вноски.

28 февруари
Подаване на Декларация образец № 7 от лицата, за които през месец Януари 2011 г. е възникнало задължението за осигуряване на основание чл. 40, ал. 5, т. 1 от Закона за здравното осигуряване - лица, които не са били осигурени на основание чл. 40, ал. 1, 2 или 3 от закона.Март 2011 г.


Кодекс за социално осигуряване

10 март
Внасяне на авансово дължимите вноски за държавно обществено осигуряване и допълнително задължително пенсионно осигуряване от самоосигуряващите се лица за Февруари 2011 г.

10 март
Внасяне от възложителя на дължимите за Февруари 2011 г. осигурителни вноски за държавно обществено осигуряване и допълнително задължително пенсионно осигуряване за лицата, които работят без трудови правоотношения.

31 март
Внасяне от осигурителя на осигурителните вноски за държавното обществено осигуряване и допълнително задължително пенсионно осигуряване върху начислени, но неизплатени възнаграждения или върху неначислени възнаграждения, отнасящи се за труд, положен през месец Февруари 2011 г.


Наредба за обществено осигуряване на самоосигуряващите се лица, българските граждани на работа в чужбина и морските лица

10 март
Внасяне от изпращащата организация на отнасящите се за месец Февруари 2011 г. осигурителни вноски за държавно обществено осигуряване и допълнително задължително пенсионно осигуряване за българските граждани, работещи в чужбина по трудови или служебни правоотношения с български осигурител, които подлежат на задължително осигуряване по българското законодателство.

10 март
Внасяне от работодателя на отнасящите се за месец Февруари 2011 г. осигурителни вноски за фонд „Пенсии” и допълнително задължително пенсионно осигуряване за изпратените за участие в международни мисии по реда на Закона на министерството на вътрешните работи.

10 март
Внасяне на отнасящите се за месец Февруари 2011 г. осигурителни вноски за фонд „Пенсии” за:
-  лица, изпратени на работа в чужбина от български посредник;
- лица, работещи в международни органи или организации със съгласието на компетентните български държавни органи.
- служители, изпратени за участие в международни мисии по реда на Закона за Министерството на вътрешните работи.
- съпругите/съпрузите на дългосрочно командировани служители дипломатическа служба за времето, през което са пребивавали в чужбина по време на задграничния им мандат.

Закон за здравното осигуряване

10 март
Внасяне на авансово дължимите здравноосигурителни вноски от самоосигуряващите се лица за Февруари 2011 г. 

10 март
Внасяне от възложителя на дължимите за Февруари 2011 г. здравноосигурителни вноски за лицата, които работят без трудови правоотношения.

10 март
Внасяне на здравноосигурителни вноски от самоосигуряващите се лица, които през Февруари 2011 г. са били във временна неработоспособност поради болест, бременност и раждане и отпуск за отглеждане на малко дете по реда на чл. 164, ал. 1 и 3 от КТ .

10 март
Внасяне на здравноосигурителните вноски от лицата, които през Февруари 2011 г. са подлежали на здравно осигуряване по реда на чл. 40, ал. 5, т. 1 от Закона за здравното осигуряване (лица, които не са били осигурени на основание чл. 40, ал. 1, 2 или 3 от закона).

10 март
Внасяне на здравноосигурителните вноски за месец Февруари 2011 г. за служителите на Българската православна църква и други нормативно признати вероизповедания, които не получават възнаграждения за извършвана дейност.

31 март
Внасяне от осигуряващия на осигурителните вноски за здравно осигуряване върху начислени, но неизплатени възнаграждения или върху неначислени възнаграждения, отнасящи се за труд, положен през месец Февруари 2011 г.

31 март
Внасяне на здравноосигурителните вноски за лицата в неплатен отпуск през месец Февруари 2011 г., които не са подлежали на осигуряване на друго основание.


Наредба № Н – 8 от 29 Декември 2005  г.

10 март
Подаване на декларация образец № 3 с данните за месец Февруари 2011 г. за лицата, които се осигуряват здравно за сметка на републиканския бюджет, с изключение на данните, подавани от НОИ.

20 март
Подаване на декларации образец № 1 от осигурителите, клоновете и поделенията им за лицата, работили без трудови правоотношения, чиито възнаграждения са изплатени през Февруари 2011 г. (първият работен ден след 20 Март 2011 г. е 21 Март 2011 г.).

20 март
Подаване от НОИ на:
- декларации образец № 1 за лицата получаващи парични обезщетения за безработица,  обезщетения по чл. 230, ал. 1 и чл. 231, ал. 1 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България и
- декларации образец № 3 за пенсионерите от държавното обществено осигуряване с данните за месец Февруари 2011 г.
(първият работен ден след 20 Март 2011 г. е 21 Март 2011 г.)

31 март
Подаване на Декларация образец № 6 от работодателите, осигурителите и техните клонове и поделения за дължимите през месец Март 2011 г. задължителни осигурителни вноски

31 март
Подаване на Декларация образец № 7 от лицата, за които през месец Февруари 2011 г. е възникнало задължението за осигуряване на основание чл. 40, ал. 5, т. 1 от Закона за здравното осигуряване (лица, които не са били осигурени на основание чл. 40, ал. 1, 2 или 3 от закона).Април 2011 г.


Кодекс за социално осигуряване

10 април
Внасяне на авансово дължимите вноски за държавно обществено осигуряване и допълнително задължително пенсионно осигуряване от самоосигуряващите се лица за Март 2011 г. (първият работен ден след 10 Април 2011 г. е 11 Април 2011 г.).

10 април
Внасяне от възложителя на дължимите за Март 2011 г. осигурителни вноски за държавно обществено осигуряване и допълнително задължително пенсионно осигуряване за лицата, които работят без трудови правоотношения (първият работен ден след 10 Април 2011 г. е 11 Април 2011 г.).

30 април
Внасяне от осигурителя на осигурителните вноски за държавното обществено осигуряване и допълнително задължително пенсионно осигуряване върху начислени, но неизплатени възнаграждения или върху неначислени възнаграждения, отнасящи се за труд, положен през месец Март 2011 г. (първият работен ден след 30 Април 2011 г. е 02 Май 2011 г.)

30 април
Внасяне на окончателната осигурителна вноска за 2011 г. от самоосигуряващите се лица за фонд „Пенсии” и за допълнително задължително пенсионно осигуряване (първият работен ден след 30 Април 2011 г. е 02 Май 2011 г.).

30 април
Внасяне на окончателната осигурителна вноска за минали години от самоосигуряващите се лица за фонд „Пенсии” и за допълнително задължително пенсионно осигуряване, в случаите, когато са декларирани доходи получени през 2010 г., но отнасящи се за извършена трудова дейност през минали години, образувана като разлика между новоформираната окончателна осигурителна вноска и декларираните вече данни за окончателния размер на осигурителната вноска за съответната минала година (първият работен ден след 30 Април 2011 г. е 02 Май 2011 г.).

30 април
Внасяне на окончателната осигурителна вноска за минали години от самоосигуряващите се лица за фонд „Пенсии” и за допълнително задължително пенсионно осигуряване, в случаите, когато с влязъл в сила ревизионен акт по ДОПК е определен по- висок облагаем доход за минали години, (първият работен ден след 30 Април 2011 г. е 02 Май 2011 г.).


Наредба за обществено осигуряване на самоосигуряващите се лица, българските граждани на работа в чужбина и морските лица

10 април
Внасяне от изпращащата организация на отнасящите се за месец Март 2011 г. осигурителни вноски за държавно обществено осигуряване и допълнително задължително пенсионно осигуряване за българските граждани, работещи в чужбина по трудови или служебни правоотношения с български осигурител, които подлежат на задължително осигуряване по българското законодателство (първият работен ден след 10 Април 2011 г. е 11 Април 2011 г.).

10 април
Внасяне от работодателя на отнасящите се за месец Март 2011 г.  осигурителни вноски за фонд „Пенсии” и допълнително задължително пенсионно осигуряване за изпратените за участие в международни мисии по реда на Закона на министерството на вътрешните работи (първият работен ден след 10 Април 2011 г. е 11 Април 2011 г.).

10 април
Внасяне на отнасящите се за месец Март 2011 г. осигурителни вноски за фонд „Пенсии” за:
-  лица, изпратени на работа в чужбина от български посредник;
- лица, работещи в международни органи или организации със съгласието на компетентните български държавни органи.
- служители, изпратени за участие в международни мисии по реда на Закона за Министерството на вътрешните работи.
- съпругите/съпрузите на дългосрочно командировани служители в дипломатическа служба за времето, през което са пребивавали в чужбина по време на задграничния им мандат.
(първият работен ден след 10 Април 2011 г. е 11 Април 2011 г.)


Закон за здравното осигуряване

10 април
Внасяне на авансово дължимите здравноосигурителни вноски от самоосигуряващите се лица за Март 2011 г.  (първият работен ден след 10 Април 2011 г. е 11 Април 2011 г.).

10 април
Внасяне от възложителя на дължимите за Март 2011 г. здравноосигурителни вноски за лицата, които работят без трудови правоотношения (първият работен ден след 10 Април 2011 г. е 11 Април 2011 г.)

10 април
Внасяне на здравноосигурителни вноски от самоосигуряващите се лица, които през Март 2011 г. са били във временна неработоспособност поради болест, бременност и раждане и отпуск за отглеждане на малко дете по реда на чл. 164, ал. 1 и 3 от КТ (първият работен ден след 10 Април 2011 г. е 11 Април 2011 г.).

10 април
Внасяне на здравноосигурителните вноски от лицата, които през Март 2011 г. са подлежали на здравно осигуряване по реда на чл. 40, ал. 5, т. 1 от Закона за здравното осигуряване – лица, които не са били осигурени на основание чл. 40, ал. 1, 2 или 3 от закона (първият работен ден след 10 Април 2011 г. е 11 Април 2011 г.).

10 април
Внасяне на здравноосигурителните вноски за месец Март 2011 г. за служителите на Българската православна църква и други нормативно признати вероизповедания, които не получават възнаграждения за извършвана дейност (първият работен ден след 10 Април 2011 г. е 11 Април 2011 г.).30 април
Внасяне от осигуряващия на осигурителните вноски за здравно осигуряване върху начислени, но неизплатени възнаграждения или върху неначислени възнаграждения, отнасящи се за труд, положен през месец Март 2011 г. (първият работен ден след 30 Април 2011 г. е 02 Май 2011 г.).

30 април
Внасяне на окончателната здравноосигурителна вноска за 2010 г. от самоосигуряващите се лица  (първият работен ден след 30 Април 2011 г. е 02 Май 2011 г.).

30 април
Внасяне на окончателната осигурителна вноска за минали години от самоосигуряващите се лица, в случаите, когато са получени и декларирани доходи за 2010 г., но отнасящи се за извършена трудова дейност през съответната минала година, образувана като разлика между новоформираната окончателна осигурителна вноска и декларираните вече данни за окончателния размер на осигурителната вноска за съответната минала година (първият работен ден след 30 Април 2011 г. е 02 Май 2011 г.).

30 април
Внасяне на окончателната осигурителна вноска за минали години от самоосигуряващите се лица за здравно осигуряване, в случаите, когато с влязъл в сила ревизионен акт по ДОПК е определен по - висок облагаем доход за минали години (първият работен ден след 30 Април 2011 г. е 02 Май 2011 г.).

30 април
Внасяне на здравноосигурителните вноски за лицата в неплатен отпуск през месец Март               2011 г., които не са подлежали на осигуряване на друго основание (първият работен ден след 30 Април 2011 г. е 02 Май 2011 г.).


Наредба № Н – 8 от 29 Декември 2005  г.

10 април
Подаване на декларация образец № 3 с данните за месец Март 2011 г. за лицата, които се осигуряват здравно за сметка на републиканския бюджет, с изключение на данните, подавани от НОИ (първият работен ден след 10 Април 2011 г. е 11 Април 2011 г.).

20 април
Подаване на декларации образец № 1 от осигурителите, клоновете и поделенията им за лицата, работили без трудови правоотношения, чиито възнаграждения са изплатени през Март 2011 г.

20 април
Подаване от НОИ на:
- декларации образец № 1 за лицата получаващи парични обезщетения за безработица,  обезщетения по чл. 230, ал. 1 и чл. 231, ал. 1 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България и
- декларации образец № 3 за пенсионерите от държавното обществено осигуряване с данните за месец Март 2011 г.

29 април
Подаване на Декларация образец № 6 от работодателите, осигурителите и техните клонове и поделения за дължимите през месец Април 2011 г. задължителни осигурителни вноски.

30 април
Подаване на Декларация образец № 6 от самоосигуряващите се лица за дължимите за  2010 г. вноски за държавно обществено осигуряване, допълнително задължително пенсионно осигуряване и здравно осигуряване (първият работен ден след 30 Април 2011 г. е 02 Май 2011 г.).

30 април
Подаване на Декларация образец № 6 от самоосигуряващите се лица за дължимата окончателна осигурителна вноска за минали години, в случаите, когато са получени и декларирани доходи за 2010 г., но отнасящи се за извършена трудова дейност през съответната минала година. Декларира се разликата между новоформираната окончателна осигурителна вноска и декларираните вече данни за окончателния размер на осигурителната вноска за съответната минала година (декларират се вноски, отнасящи се за периоди след 31.12.2004 г.) (първият работен ден след 30 Април 2011 г. е 02 Май 2011 г.).

30 април
Подаване на Декларация образец № 7 от лицата, за които през месец Март 2011 г. е възникнало задължението за осигуряване на основание чл. 40, ал. 5, т. 1 от Закона за здравното осигуряване (лица, които не са били осигурени на основание чл. 40, ал. 1, 2 или 3 от закона) (първият работен ден след 30 Април 2011 г. е 02 Май 2011 г.).Май 2011 г.


Кодекс за социално осигуряване

10 май
Внасяне на авансово дължимите вноски за държавно обществено осигуряване и допълнително задължително пенсионно осигуряване от самоосигуряващите се лица за Април 2011 г.

10 май
Внасяне от възложителя на дължимите за Април 2011 г. осигурителни вноски за държавно обществено осигуряване и допълнително задължително пенсионно осигуряване за лицата, които работят без трудови правоотношения.

31 май
Внасяне от осигурителя на осигурителните вноски за държавното обществено осигуряване и допълнително задължително пенсионно осигуряване върху начислени, но неизплатени възнаграждения или върху неначислени възнаграждения, отнасящи се за труд, положен през месец Април 2011 г.


Наредба за обществено осигуряване на самоосигуряващите се лица, българските граждани на работа в чужбина и морските лица

10 май
Внасяне от изпращащата организация на отнасящите се за месец Април 2011 г. осигурителни вноски за държавно обществено осигуряване и допълнително задължително пенсионно осигуряване за българските граждани, работещи в чужбина по трудови или служебни правоотношения с български осигурител, които подлежат на задължително осигуряване по българското законодателство.

10 май
Внасяне от работодателя на отнасящите се за месец Април 2011 г. осигурителни вноски за фонд „Пенсии” и допълнително задължително пенсионно осигуряване за изпратените за участие в международни мисии по реда на Закона на министерството на вътрешните работи.

10 май
Внасяне на отнасящите се за месец Април 2011 г. осигурителни вноски за фонд „Пенсии” за:
-  лица, изпратени на работа в чужбина от български посредник;
- лица, работещи в международни органи или организации със съгласието на компетентните български държавни органи.
- служители, изпратени за участие в международни мисии по реда на Закона за Министерството на вътрешните работи.
- съпругите/съпрузите на дългосрочно командировани служители в дипломатическа служба за времето, през което са пребивавали в чужбина по време на задграничния им мандат.
Закон за здравното осигуряване

10 май
Внасяне на авансово дължимите здравноосигурителни вноски от самоосигуряващите се лица за Април 2011 г. 

10 май
Внасяне от възложителя на дължимите за Април 2011 г. здравноосигурителни вноски за лицата, които работят без трудови правоотношения.

10 май
Внасяне на здравноосигурителни вноски от самоосигуряващите се лица, които през Април 2011 г. са били във временна неработоспособност поради болест, бременност и раждане и отпуск за отглеждане на малко дете по реда на чл. 164, ал. 1 и 3 от КТ.

10 май
Внасяне на здравноосигурителните вноски от лицата, които през Април 2011 г. са подлежали на здравно осигуряване по реда на чл. 40, ал. 5, т. 1 от Закона за здравното осигуряване (лица, които не са били осигурени на основание чл. 40, ал. 1, 2 или 3 от закона).

10 май
Внасяне на здравноосигурителните вноски за месец Април 2011 г. за служителите на Българската православна църква и други нормативно признати вероизповедания, които не получават възнаграждения за извършвана дейност.

31 май
Внасяне от осигуряващия на осигурителните вноски за здравно осигуряване върху начислени, но неизплатени възнаграждения или върху неначислени възнаграждения, отнасящи се за труд, положен през месец Април 2011 г.

31 май
Внасяне на здравноосигурителните вноски за лицата в неплатен отпуск през месец                         Април 2011 г., които не са подлежали на осигуряване на друго основание.


Наредба № Н – 8 от 29 Декември 2005  г.

10 май
Подаване на декларация образец № 3 с данните за месец Април 2011 г. за лицата, които се осигуряват здравно за сметка на републиканския бюджет, с изключение на данните, подавани от НОИ.

20 май
Подаване на декларации образец № 1 от осигурителите, клоновете и поделенията им за лицата, работили без трудови правоотношения, чиито възнаграждения са изплатени през Април 2011 г.

20 май
Подаване от НОИ на:
- декларации образец № 1 за лицата получаващи парични обезщетения за безработица,  обезщетения по чл. 230, ал. 1 и чл. 231, ал. 1 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България и
- декларации образец № 3 за пенсионерите от държавното обществено осигуряване с данните за месец Април 2011 г.

31 май
Подаване на Декларация образец № 6 от работодателите, осигурителите и техните клонове и поделения за дължимите през месец Май 2011 г. задължителни осигурителни вноски.

31 май
Подаване на Декларация образец № 7 от лицата, за които през месец Април 2011 г. е възникнало задължението за осигуряване на основание чл. 40, ал. 5, т. 1 от Закона за здравното осигуряване (лица, които не са били осигурени на основание чл. 40, ал. 1, 2 или 3 от закона).


Юни 2011 г.


Кодекс за социално осигуряване

10 юни
Внасяне на авансово дължимите вноски за държавно обществено осигуряване и допълнително задължително пенсионно осигуряване от самоосигуряващите се лица за Май 2011 г.

10 юни
Внасяне от възложителя на дължимите за Май 2011 г. осигурителни вноски за държавно обществено осигуряване и допълнително задължително пенсионно осигуряване за лицата, които работят без трудови правоотношения.

30 юни
Внасяне от осигурителя на осигурителните вноски за държавното обществено осигуряване и допълнително задължително пенсионно осигуряване върху начислени, но неизплатени възнаграждения или върху неначислени възнаграждения, отнасящи се за труд, положен през месец Май 2011 г.


Наредба за обществено осигуряване на самоосигуряващите се лица, българските граждани на работа в чужбина и морските лица

10 юни
Внасяне от изпращащата организация на отнасящите се за месец Май 2011 г. осигурителни вноски за държавно обществено осигуряване и допълнително задължително пенсионно осигуряване за българските граждани, работещи в чужбина по трудови или служебни правоотношения с български осигурител, които подлежат на задължително осигуряване по българското законодателство.

10 юни
Внасяне от работодателя на отнасящите се за месец Май 2011 г. осигурителни вноски за фонд „Пенсии” и допълнително задължително пенсионно осигуряване за изпратените за участие в международни мисии по реда на Закона на министерството на вътрешните работи.

10 юни
Внасяне на отнасящите се за месец Май 2011 г. осигурителни вноски за фонд „Пенсии” за:
-  лица, изпратени на работа в чужбина от български посредник;
- лица, работещи в международни органи или организации със съгласието на компетентните български държавни органи.
- служители, изпратени за участие в международни мисии по реда на Закона за Министерството на вътрешните работи.
- съпругите/съпрузите на дългосрочно командировани служители в дипломатическа служба за времето, през което са пребивавали в чужбина по време на задграничния им мандат.

Закон за здравното осигуряване

10 юни
Внасяне на авансово дължимите здравноосигурителни вноски от самоосигуряващите се лица за Май 2011 г. 

10 юни
Внасяне от възложителя на дължимите за Май 2011 г. здравноосигурителни вноски за лицата, които работят без трудови правоотношения.

10 юни
Внасяне на здравноосигурителни вноски от самоосигуряващите се лица, които през Май 2011 г. са били във временна неработоспособност поради болест, бременност и раждане и отпуск за отглеждане на малко дете по реда на чл. 164, ал. 1 и 3 от КТ. 

10 юни
Внасяне на здравноосигурителните вноски от лицата, които през Май 2011 г. са подлежали на здравно осигуряване по реда на чл. 40, ал. 5, т. 1 от Закона за здравното осигуряване (лица, които не са били осигурени на основание чл. 40, ал. 1, 2 или 3 от закона).

10 юни
Внасяне на здравноосигурителните вноски за месец Май 2011 г. за служителите на Българската православна църква и други нормативно признати вероизповедания, които не получават възнаграждения за извършвана дейност.

30 юни
Внасяне от осигуряващия на осигурителните вноски за здравно осигуряване върху начислени, но неизплатени възнаграждения или върху неначислени възнаграждения, отнасящи се за труд, положен през месец Май 2011 г.

30 юни
Внасяне на здравноосигурителните вноски за лицата в неплатен отпуск през месец                         Май 2011 г., които не са подлежали на осигуряване на друго основание.


Наредба № Н – 8 от 29 Декември 2005  г.

10 юни
Подаване на декларация образец № 3 с данните за месец Май 2011 г. за лицата, които се осигуряват здравно за сметка на републиканския бюджет, с изключение на данните, подавани от НОИ.

20 юни
Подаване на декларации образец № 1 от осигурителите, клоновете и поделенията им за лицата, работили без трудови правоотношения, чиито възнаграждения са изплатени през Май 2011 г.

20 юни
Подаване от НОИ на:
- декларации образец № 1 за лицата получаващи парични обезщетения за безработица,  обезщетения по чл. 230, ал. 1 и чл. 231, ал. 1 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България и
- декларации образец № 3 за пенсионерите от държавното обществено осигуряване с данните за месец Май 2011 г.    

30 юни
Подаване на Декларация образец № 6 от работодателите, осигурителите и техните клонове и поделения за дължимите през месец Юни 2011 г. задължителни осигурителни вноски.

30 юни
Подаване на Декларация образец № 7 от лицата, за които през месец Май 2011 г. е възникнало задължението за осигуряване на основание чл. 40, ал. 5, т. 1 от Закона за здравното осигуряване (лица, които не са били осигурени на основание чл. 40, ал. 1, 2 или 3 от закона).Юли 2011 г.


Кодекс за социално осигуряване

10 юли   
Внасяне на авансово дължимите вноски за държавно обществено осигуряване и допълнително задължително пенсионно осигуряване от самоосигуряващите се лица за Юни 2011 г. (първият работен ден след 10 Юли 2011 г. е 11 Юли 2011 г.).

10 юли
Внасяне от възложителя на дължимите за Юни 2011 г. осигурителни вноски за държавно обществено осигуряване и допълнително задължително пенсионно осигуряване за лицата, които работят без трудови правоотношения (първият работен ден след 10 Юли 2011 г. е 11 Юли 2011 г.).

31 юли
Внасяне от осигурителя на осигурителните вноски за държавното обществено осигуряване и допълнително задължително пенсионно осигуряване върху начислени, но неизплатени възнаграждения или върху неначислени възнаграждения, отнасящи се за труд, положен през месец Юни 2011 г. (първият работен ден след 31 Юли 2011 г. е 01 Август 2011 г.).


Наредба за обществено осигуряване на самоосигуряващите се лица, българските граждани на работа в чужбина и морските лица

10 юли
Внасяне от изпращащата организация на отнасящите се за месец Юни 2011 г. осигурителни вноски за държавно обществено осигуряване и допълнително задължително пенсионно осигуряване за българските граждани, работещи в чужбина по трудови или служебни правоотношения с български осигурител, които подлежат на задължително осигуряване по българското (първият работен ден след 10 Юли 2011 г. е 11 Юли 2011 г.).

10 юли
Внасяне от работодателя на отнасящите се за месец Юни 2011 г. осигурителни вноски за фонд „Пенсии” и допълнително задължително пенсионно осигуряване за изпратените за участие в международни мисии по реда на Закона на министерството на вътрешните работи (първият работен ден след 10 Юли 2011 г. е 11 Юли 2011 г.).

10 юли
Внасяне на отнасящите се за месец Юни 2011 г. осигурителни вноски за фонд „Пенсии” за:
-  лица, изпратени на работа в чужбина от български посредник;
- лица, работещи в международни органи или организации със съгласието на компетентните български държавни органи.
- служители, изпратени за участие в международни мисии по реда на Закона за Министерството на вътрешните работи.
- съпругите/съпрузите на дългосрочно командировани служители в дипломатическа служба за времето, през което са пребивавали в чужбина по време на задграничния им мандат.
(първият работен ден след 10 Юли 2011 г. е 11 Юли 2011 г.)


Закон за здравното осигуряване

10 юли
Внасяне на авансово дължимите здравноосигурителни вноски от самоосигуряващите се лица за Юни 2011 г. (първият работен ден след 10 Юли 2011 г. е 11 Юли 2011 г.).

10 юли
Внасяне от възложителя на дължимите за Юни 2011 г. здравноосигурителни вноски за лицата, които работят без трудови правоотношения (първият работен ден след 10 Юли 2011 г. е 11 Юли 2011 г.).

10 юли
Внасяне на здравноосигурителни вноски от самоосигуряващите се лица, които през Юни 2011 г. са били във временна неработоспособност поради болест, бременност и раждане и отпуск за отглеждане на малко дете по реда на чл. 164, ал. 1 и 3 от КТ (първият работен ден след 10 Юли 2011 г. е 11 Юли 2011 г.).

10 юли
Внасяне на здравноосигурителните вноски от лицата, които през Юни 2011 г. са подлежали на здравно осигуряване по реда на чл. 40, ал. 5, т. 1 от Закона за здравното осигуряване – лица, които не са били осигурени на основание чл. 40, ал. 1, 2 или 3 от закона (първият работен ден след 10 Юли 2011 г. е 11 Юли 2011 г.).

10 юли
Внасяне на здравноосигурителните вноски за месец Юни 2011 г. за служителите на Българската православна църква и други нормативно признати вероизповедания, които не получават възнаграждения за извършвана дейност (първият работен ден след 10 Юли 2011 г. е 11 Юли 2011 г.).

31 юли
Внасяне от осигуряващия на осигурителните вноски за здравно осигуряване върху начислени, но неизплатени възнаграждения или върху неначислени възнаграждения, отнасящи се за труд, положен през месец Юни 2011 г. (първият работен ден след 31 Юли 2011 г. е 01 Август 2011 г.).

31 юли
Внасяне на здравноосигурителните вноски за лицата в неплатен отпуск през месец                         Юни 2010 г., които не са подлежали на осигуряване на друго основание (първият работен ден след 31 Юли 2011 г. е 01 Август 2011 г.).


Наредба № Н – 8 от 29 Декември 2005  г.

10 юли
Подаване на декларация образец № 3 с данните за месец Юни 2011 г. за лицата, които се осигуряват здравно за сметка на републиканския бюджет, с изключение на данните, подавани от НОИ (първият работен ден след 10 Юли 2011 г. е 11 Юли 2011 г.).

20 юли
Подаване на декларации образец № 1 от осигурителите, клоновете и поделенията им за лицата, работили без трудови правоотношения, чиито възнаграждения са изплатени през Юни 2011 г.


20 юли
Подаване от НОИ на:
- декларации образец № 1 за лицата получаващи парични обезщетения за безработица,  обезщетения по чл. 230, ал. 1 и чл. 231, ал. 1 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България и
- декларации образец № 3 за пенсионерите от държавното обществено осигуряване с данните за месец Юни 2011 г.    

29 юли
Подаване на Декларация образец № 6 от работодателите, осигурителите и техните клонове и поделения за дължимите през месец Юли 2011 г. задължителни осигурителни вноски.

31 юли
Подаване на Декларация образец № 7 от лицата, за които през месец Юни 2011 г. е възникнало задължението за осигуряване на основание чл. 40, ал. 5, т. 1 от Закона за здравното осигуряване (лица, които не са били осигурени на основание чл. 40, ал. 1, 2 или 3 от закона) (първият работен ден след 31 Юли 2011 г. е 01 Август 2011 г.)Август 2011 г.


Кодекс за социално осигуряване

10 август
Внасяне на авансово дължимите вноски за държавно обществено осигуряване и допълнително задължително пенсионно осигуряване от самоосигуряващите се лица за Юли 2011 г. 

10 август
Внасяне от възложителя на дължимите за Юли 2011 г. осигурителни вноски за държавно обществено осигуряване и допълнително задължително пенсионно осигуряване за лицата, които работят без трудови правоотношения.

31 август
Внасяне от осигурителя на осигурителните вноски за държавното обществено осигуряване и допълнително задължително пенсионно осигуряване върху начислени, но неизплатени възнаграждения или върху неначислени възнаграждения, отнасящи се за труд, положен през месец Юли 2011 г.


Наредба за обществено осигуряване на самоосигуряващите се лица, българските граждани на работа в чужбина и морските лица

10 август
Внасяне от изпращащата организация на отнасящите се за месец Юли 2011 г. осигурителни вноски за държавно обществено осигуряване и допълнително задължително пенсионно осигуряване за българските граждани, работещи в чужбина по трудови или служебни правоотношения с български осигурител, които подлежат на задължително осигуряване по българското законодателство.

10 август
Внасяне от работодателя на отнасящите се за месец Юли 2011 г. осигурителни вноски за фонд „Пенсии” и допълнително задължително пенсионно осигуряване за изпратените за участие в международни мисии по реда на Закона на министерството на вътрешните работи.

10 август
Внасяне  на отнасящите се за месец Юли 2011 г. осигурителни вноски за фонд „Пенсии” за:
-  лица, изпратени на работа в чужбина от български посредник;
- лица, работещи в международни органи или организации със съгласието на компетентните български държавни органи.
- служители, изпратени за участие в международни мисии по реда на Закона за Министерството на вътрешните работи.
- съпругите/съпрузите на дългосрочно командировани служители в дипломатическа служба за времето, през което са пребивавали в чужбина по време на задграничния им мандат.
Закон за здравното осигуряване

10 август
Внасяне на авансово дължимите здравноосигурителни вноски от самоосигуряващите се лица за Юли 2011 г. 

10 август
Внасяне от възложителя на дължимите за Юли 2011 г. здравноосигурителни вноски за лицата, които работят без трудови правоотношения.

10 август
Внасяне на здравноосигурителни вноски от самоосигуряващите се лица, които през Юли 2011 г. са били във временна неработоспособност поради болест, бременност и раждане и отпуск за отглеждане на малко дете по реда на чл. 164, ал. 1 и 3 от КТ.

10 август
Внасяне на здравноосигурителните вноски от лицата, които през Юли 2011 г. са подлежали на здравно осигуряване по реда на чл. 40, ал. 5, т. 1 от Закона за здравното осигуряване (лица, които не са били осигурени на основание чл. 40, ал. 1, 2 или 3 от закона).

10 август
Внасяне на здравноосигурителните вноски за месец Юли 2011 г. за служителите на Българската православна църква и други нормативно признати вероизповедания, които не получават възнаграждения за извършвана дейност.

31 август
Внасяне от осигуряващия на осигурителните вноски за здравно осигуряване върху начислени, но неизплатени възнаграждения или върху неначислени възнаграждения, отнасящи се за труд, положен през месец Юли 2011 г.

31 август
Внасяне на здравноосигурителните вноски за лицата в неплатен отпуск през месец                         Юли 2011 г., които не са подлежали на осигуряване на друго основание.


Наредба № Н – 8 от 29 Декември 2005  г.

10 август
Подаване на декларация образец № 3 с данните за месец Юли 2011 г. за лицата, които се осигуряват здравно за сметка на републиканския бюджет, с изключение на данните, подавани от НОИ.

20 август
Подаване на декларации образец № 1 от осигурителите, клоновете и поделенията им за лицата, работили без трудови правоотношения, чиито възнаграждения са изплатени през Юли 2011 г. (първият работен ден след 20 август 2011 г. е 22 август 2011 г.).

20 август
Подаване от НОИ на:
- декларации образец № 1 за лицата получаващи парични обезщетения за безработица,  обезщетения по чл. 230, ал. 1 и чл. 231, ал. 1 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България и
- декларации образец № 3 за пенсионерите от държавното обществено осигуряване с данните за месец Юли 2010 г.
(първият работен ден след 20 август 2011 г. е 22 август 2011 г.)

31 август
Подаване на Декларация образец № 6 от работодателите, осигурителите и техните клонове и поделения за дължимите през месец Август 2011 г. задължителни осигурителни вноски.

31 август
Подаване на Декларация образец № 7 от лицата, за които през месец Юли 2011 г. е възникнало задължението за осигуряване на основание чл. 40, ал. 5, т. 1 от Закона за здравното осигуряване (лица, които не са били осигурени на основание чл. 40, ал. 1, 2 или 3 от закона).Септември 2011 г.


Кодекс за социално осигуряване

10 септември
Внасяне на авансово дължимите вноски за държавно обществено осигуряване и допълнително задължително пенсионно осигуряване от самоосигуряващите се лица за Август 2011 г.  (първият работен ден след 10 септември 2011 г. е 12 септември 2011 г.).

10 септември
Внасяне от възложителя на дължимите за Август 2011 г. осигурителни вноски за държавно обществено осигуряване и допълнително задължително пенсионно осигуряване за лицата, които работят без трудови правоотношения (първият работен ден след 10 септември 2011 г. е 12 септември 2011 г.).

30 септември
Внасяне от осигурителя на осигурителните вноски за държавното обществено осигуряване и допълнително задължително пенсионно осигуряване върху начислени, но неизплатени възнаграждения или върху неначислени възнаграждения, отнасящи се за труд, положен през месец Август 2010 г.


Наредба за обществено осигуряване на самоосигуряващите се лица, българските граждани на работа в чужбина и морските лица

10 септември
Внасяне от изпращащата организация на отнасящите се за месец Август 2011 г. осигурителни вноски за държавно обществено осигуряване и допълнително задължително пенсионно осигуряване за българските граждани, работещи в чужбина по трудови или служебни правоотношения с български осигурител, които подлежат на задължително осигуряване по българското законодателство (първият работен ден след 10 септември 2011 г. е 12 септември 2011 г.)

10 септември
Внасяне от работодателя на отнасящите се за месец Август 2011 г. осигурителни вноски за фонд „Пенсии” и допълнително задължително пенсионно осигуряване за изпратените за участие в международни мисии по реда на Закона на министерството на вътрешните работи (първият работен ден след 10 септември 2011 г. е 12 септември 2011 г.)

10 септември
Внасяне на отнасящите се за месец Август 2011 г. осигурителни вноски за фонд „Пенсии” за:
-  лица, изпратени на работа в чужбина от български посредник;
- лица, работещи в международни органи или организации със съгласието на компетентните български държавни органи.
- служители, изпратени за участие в международни мисии по реда на Закона за Министерството на вътрешните работи.
- съпругите/съпрузите на дългосрочно командировани служители в дипломатическа служба за времето, през което са пребивавали в чужбина по време на задграничния им мандат.
(първият работен ден след 10 септември 2011 г. е 12 септември 2011 г.)Закон за здравното осигуряване

10 септември
Внасяне на авансово дължимите здравноосигурителни вноски от самоосигуряващите се лица за Август 2011 г.  (първият работен ден след 10 септември 2011 г. е 12 септември 2011 г.).

10 септември
Внасяне от възложителя на дължимите за Август 2011 г. здравноосигурителни вноски за лицата, които работят без трудови правоотношения (първият работен ден след 10 септември 2011 г. е 12 септември 2011 г.).

10 септември
Внасяне на здравноосигурителни вноски от самоосигуряващите се лица, които през Август 2011 г. са били във временна неработоспособност поради болест, бременност и раждане и отпуск за отглеждане на малко дете по реда на чл. 164, ал. 1 и 3 от КТ (първият работен ден след 10 септември 2011 г. е 12 септември 2011 г.).

10 септември
Внасяне на здравноосигурителните вноски от лицата, които през Август 2011 г. са подлежали на здравно осигуряване по реда на чл. 40, ал. 5, т. 1 от Закона за здравното осигуряване (лица, които не са били осигурени на основание чл. 40, ал. 1, 2 или 3 от закона) (първият работен ден след 10 септември 2011 г. е 12 септември 2011 г.).

10 септември
Внасяне на здравноосигурителните вноски за месец Август 2011 г. за служителите на Българската православна църква и други нормативно признати вероизповедания, които не получават възнаграждения за извършвана дейност (първият работен ден след 10 септември 2011 г. е 12 септември 2011 г.).

30 септември
Внасяне от осигуряващия на осигурителните вноски за здравно осигуряване върху начислени, но неизплатени възнаграждения или върху неначислени възнаграждения, отнасящи се за труд, положен през месец Август 2011 г.

30 септември
Внасяне на здравноосигурителните вноски за лицата в неплатен отпуск през месец                         Август 2011 г., които не са подлежали на осигуряване на друго основание.


Наредба № Н – 8 от 29 Декември 2005 г.

10 септември
Подаване на декларация образец № 3 с данните за месец Август 2011 г. за лицата, които се осигуряват здравно за сметка на републиканския бюджет, с изключение на данните, подавани от НОИ (първият работен ден след 10 септември 2011 г. е 12 септември 2011 г.).

20 септември
Подаване на декларации образец № 1 от осигурителите, клоновете и поделенията им за лицата, работили без трудови правоотношения, чиито възнаграждения са изплатени през Август 2011 г.

20 септември
Подаване от НОИ на:
- декларации образец № 1 за лицата получаващи парични обезщетения за безработица,  обезщетения по чл. 230, ал. 1 и чл. 231, ал. 1 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България и
- декларации образец № 3 за пенсионерите от държавното обществено осигуряване с данните за месец Август 2011 г.

30 септември
Подаване на Декларация образец № 6 от работодателите, осигурителите и техните клонове и поделения за дължимите през месец Септември 2011 г. задължителни осигурителни вноски.

30 септември
Подаване на Декларация образец № 7 от лицата, за които през месец Август 2011 г. е възникнало задължението за осигуряване на основание чл. 40, ал. 5, т. 1 от Закона за здравното осигуряване (лица, които не са били осигурени на основание чл. 40, ал. 1, 2 или 3 от закона).Октомври 2011 г.


Кодекс за социално осигуряване

10 октомври
Внасяне на авансово дължимите вноски за държавно обществено осигуряване и допълнително задължително пенсионно осигуряване от самоосигуряващите се лица за Септември 2011 г.

10 октомври
Внасяне от възложителя на дължимите за Септември 2011 г. осигурителни вноски за държавно обществено осигуряване и допълнително задължително пенсионно осигуряване за лицата, които работят без трудови правоотношения.

31 октомври
Внасяне от осигурителя на осигурителните вноски за държавното обществено осигуряване и допълнително задължително пенсионно осигуряване върху начислени, но неизплатени възнаграждения или върху неначислени възнаграждения, отнасящи се за труд, положен през месец Септември 2011 г.


Наредба за обществено осигуряване на самоосигуряващите се лица, българските граждани на работа в чужбина и морските лица

10 октомври
Внасяне от изпращащата организация на отнасящите се за месец Септември 2011 г. осигурителни вноски за държавно обществено осигуряване и допълнително задължително пенсионно осигуряване за българските граждани, работещи в чужбина по трудови или служебни правоотношения с български осигурител, които подлежат на задължително осигуряване по българското законодателство.

10 октомври
Внасяне от работодателя на отнасящите се за месец Септември 2011 г. осигурителни вноски за фонд „Пенсии” и допълнително задължително пенсионно осигуряване за изпратените за участие в международни мисии по реда на Закона на министерството на вътрешните работи.

10 октомври
Внасяне на отнасящите се за месец Септември 2011 г. осигурителни вноски за фонд „Пенсии” за:
-  лица, изпратени на работа в чужбина от български посредник;
- лица, работещи в международни органи или организации със съгласието на компетентните български държавни органи.
- служители, изпратени за участие в международни мисии по реда на Закона за Министерството на вътрешните работи.
- съпругите/съпрузите на дългосрочно командировани служители в дипломатическа служба за времето, през което са пребивавали в чужбина по време на задграничния им мандат.
Закон за здравното осигуряване

10 октомври
Внасяне на авансово дължимите здравноосигурителни вноски от самоосигуряващите се лица за Септември 2011 г.

10 октомври
Внасяне от възложителя на дължимите за Септември 2011 г. здравноосигурителни вноски за лицата, които работят без трудови правоотношения.

10 октомври
Внасяне на здравноосигурителни вноски от самоосигуряващите се лица, които през Септември 2011 г. са били във временна неработоспособност поради болест, бременност и раждане и отпуск за отглеждане на малко дете по реда на чл. 164, ал. 1 и 3 от КТ .

10 октомври
Внасяне на здравноосигурителните вноски от лицата, които през Септември 2011 г. са подлежали на здравно осигуряване по реда на чл. 40, ал. 5, т. 1 от Закона за здравното осигуряване – лица, които не са били осигурени на основание чл. 40, ал. 1, 2 или 3 от закона.

10 октомври
Внасяне на здравноосигурителните вноски за месец Септември 2010  г. за служителите на Българската православна църква и други нормативно признати вероизповедания, които не получават възнаграждения за извършвана дейност.

31 октомври
Внасяне от осигуряващия на осигурителните вноски за здравно осигуряване върху начислени, но неизплатени възнаграждения или върху неначислени възнаграждения, отнасящи се за труд, положен през месец Септември 2011 г.

31 октомври
Внасяне на здравноосигурителните вноски за лицата в неплатен отпуск през месец                         Септември 2010 г., които не са подлежали на осигуряване на друго основание.

Наредба № Н – 8 от 29 Декември 2005  г.

10 октомври
Подаване на декларация образец № 3 с данните за месец Септември 2011 г. за лицата, които се осигуряват здравно за сметка на републиканския бюджет, с изключение на данните, подавани от НОИ.

20 октомври
Подаване на декларации образец № 1 от осигурителите, клоновете и поделенията им за лицата, работили без трудови правоотношения, чиито възнаграждения са изплатени през                         Септември 2011 г.

20 октомври
Подаване от НОИ на:
- декларации образец № 1 за лицата получаващи парични обезщетения за безработица,  обезщетения по чл. 230, ал. 1 и чл. 231, ал. 1 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България и
- декларации образец № 3 за пенсионерите от държавното обществено осигуряване с данните за месец Септември 2011 г.

31 октомври
Подаване на Декларация образец № 6 от работодателите, осигурителите и техните клонове и поделения за дължимите през месец Октомври 2011 г. задължителни осигурителни вноски.

31 октомври
Подаване на Декларация образец № 7 от лицата, за които през месец Септември 2011 г. е възникнало задължението за осигуряване на основание чл. 40, ал. 5, т. 1 от Закона за здравното осигуряване – лица, които не са били осигурени на основание чл. 40, ал. 1, 2 или 3 от закона.Ноември 2011 г.


Кодекс за социално осигуряване

10 ноември
Внасяне на авансово дължимите вноски за държавно обществено осигуряване и допълнително задължително пенсионно осигуряване от самоосигуряващите се лица за Октомври 2011 г.

10 ноември
Внасяне от възложителя на дължимите за Октомври 2011 г. осигурителни вноски за държавно обществено осигуряване и допълнително задължително пенсионно осигуряване за лицата, които работят без трудови правоотношения.

30 ноември
Внасяне от осигурителя на осигурителните вноски за държавното обществено осигуряване и допълнително задължително пенсионно осигуряване върху начислени, но неизплатени възнаграждения или върху неначислени възнаграждения, отнасящи се за труд, положен през месец Октомври 2011 г.


Наредба за обществено осигуряване на самоосигуряващите се лица, българските граждани на работа в чужбина и морските лица

10 ноември
Внасяне от изпращащата организация на отнасящите се за месец Октомври 2011 г. осигурителни вноски за държавно обществено осигуряване и допълнително задължително пенсионно осигуряване за българските граждани, работещи в чужбина по трудови или служебни правоотношения с български осигурител, които подлежат на задължително осигуряване по българското законодателство.

10 ноември
Внасяне от работодателя на отнасящите се за месец Октомври 2011 г. осигурителни вноски за фонд „Пенсии” и допълнително задължително пенсионно осигуряване за изпратените за участие в международни мисии по реда на Закона на министерството на вътрешните работи.

10 ноември
Внасяне на отнасящите се за месец Октомври 2011 г. осигурителни вноски за фонд „Пенсии” за:
-  лица, изпратени на работа в чужбина от български посредник;
- лица, работещи в международни органи или организации със съгласието на компетентните български държавни органи.
- служители, изпратени за участие в международни мисии по реда на Закона за Министерството на вътрешните работи.
- съпругите/съпрузите на дългосрочно командировани служители в дипломатическа служба за времето, през което са пребивавали в чужбина по време на задграничния им мандат.
Закон за здравното осигуряване

10 ноември
Внасяне на авансово дължимите здравноосигурителни вноски от самоосигуряващите се лица за Октомври 2011 г. 

10 ноември
Внасяне от възложителя на дължимите за Октомври 2011 г. здравноосигурителни вноски за лицата, които работят без трудови правоотношения.

10 ноември
Внасяне на здравноосигурителни вноски от самоосигуряващите се лица, които през Октомври 2011 г. са били във временна неработоспособност поради болест, бременност и раждане и отпуск за отглеждане на малко дете по реда на чл. 164, ал. 1 и 3 от КТ.

10 ноември
Внасяне на здравноосигурителните вноски от лицата, които през Октомври 2011 г. са подлежали на здравно осигуряване по реда на чл. 40, ал. 5, т. 1 от Закона за здравното осигуряване (лица, които не са били осигурени на основание чл. 40, ал. 1, 2 или 3 от закона).

10 ноември
Внасяне на здравноосигурителните вноски за месец Октомври 2011 г. за служителите на Българската православна църква и други нормативно признати вероизповедания, които не получават възнаграждения за извършвана дейност.

30 ноември
Внасяне от осигуряващия на осигурителните вноски за здравно осигуряване върху начислени, но неизплатени възнаграждения или върху неначислени възнаграждения, отнасящи се за труд, положен през месец Октомври 2011 г.

30 ноември
Внасяне на здравноосигурителните вноски за лицата в неплатен отпуск през месец                         Октомври 2011 г., които не са подлежали на осигуряване на друго основание.


Наредба № Н – 8 от 29 Декември 2005  г.

10 ноември
Подаване на декларация образец № 3 с данните за месец Октомври 2011 г. за лицата, които се осигуряват здравно за сметка на републиканския бюджет, с изключение на данните, подавани от НОИ.


20 ноември
Подаване на декларации образец № 1 от осигурителите, клоновете и поделенията им за лицата, работили без трудови правоотношения, чиито възнаграждения са изплатени през                         Октомври 2011 г. (първият работен ден след 20 Ноември 2011 г. е 21 Ноември 2011 г.)

20 ноември
Подаване от НОИ на:
- декларации образец № 1 за лицата получаващи парични обезщетения за безработица,  обезщетения по чл. 230, ал. 1 и чл. 231, ал. 1 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България и
- декларации образец № 3 за пенсионерите от държавното обществено осигуряване с данните за месец Октомври 2011 г.
(първият работен ден след 20 Ноември 2011 г. е 21 Ноември 2011 г.)

30 ноември   
Подаване на Декларация образец № 6 от работодателите, осигурителите и техните клонове и поделения за дължимите през месец Ноември 2011 г. задължителни осигурителни вноски.

30 ноември   
Подаване на Декларация образец № 7 от лицата, за които през месец Октомври 2011 г. е възникнало задължението за осигуряване на основание чл. 40, ал. 5, т. 1 от Закона за здравното осигуряване – лица, които не са били осигурени на основание чл. 40, ал. 1, 2 или 3 от закона.Декември 2011 г.


Кодекс за социално осигуряване

10 декември
Внасяне на авансово дължимите вноски за държавно обществено осигуряване и допълнително задължително пенсионно осигуряване от самоосигуряващите се лица за Ноември 2011 г. (първият работен ден след 10 декември 2011 г. е 12 декември 2011 г.)

10 декември
Внасяне от възложителя на дължимите за Ноември 2011 г. осигурителни вноски за държавно обществено осигуряване и допълнително задължително пенсионно осигуряване за лицата, които работят без трудови правоотношения (първият работен ден след 10 декември 2011 г. е 12 декември 2011 г.).

31 декември
Внасяне от осигурителя на осигурителните вноски за държавното обществено осигуряване и допълнително задължително пенсионно осигуряване върху начислени, но неизплатени възнаграждения или върху неначислени възнаграждения, отнасящи се за труд, положен през месец Ноември 2011 г. (първият работен ден след 31 декември 2011 г. е 02 януари 2012 г.).


Наредба за обществено осигуряване на самоосигуряващите се лица, българските граждани на работа в чужбина и морските лица

10 декември
Внасяне от изпращащата организация на отнасящите се за месец Ноември 2011 г. осигурителни вноски за държавно обществено осигуряване и допълнително задължително пенсионно осигуряване за българските граждани, работещи в чужбина по трудови или служебни правоотношения с български осигурител, които подлежат на задължително осигуряване по българското законодателство (първият работен ден след 10 декември 2011 г. е 12 декември 2011 г.).

10 декември
Внасяне от работодателя на отнасящите се за месец Ноември 2011 г. осигурителни вноски за фонд „Пенсии” и допълнително задължително пенсионно осигуряване за изпратените за участие в международни мисии по реда на Закона на министерството на вътрешните работи (първият работен ден след 10 декември 2011 г. е 12 декември 2011 г.).

10 декември
Внасяне на отнасящите се за месец Ноември 2011 г. осигурителни вноски за фонд „Пенсии” за:
-  лица, изпратени на работа в чужбина от български посредник;
- лица, работещи в международни органи или организации със съгласието на компетентните български държавни органи.
- служители, изпратени за участие в международни мисии по реда на Закона за Министерството на вътрешните работи.
- съпругите/съпрузите на дългосрочно командировани служители в дипломатическа служба по време на задграничния им мандат.
(първият работен ден след 10 декември 2011 г. е 12 декември 2011 г.)

Закон за здравното осигуряване

10 декември
Внасяне на авансово дължимите здравноосигурителни вноски от самоосигуряващите се лица за Ноември 2011 г. (първият работен ден след 10 декември 2011 г. е 12 декември 2011 г.).

10 декември
Внасяне от възложителя на дължимите за Ноември 2011 г. здравноосигурителни вноски за лицата, които работят без трудови правоотношения (първият работен ден след 10 декември 2011 г. е 12 декември 2011 г.).

10 декември
Внасяне на здравноосигурителни вноски от самоосигуряващите се лица, които през Ноември 2011 г. са били във временна неработоспособност поради болест, бременност и раждане и отпуск за отглеждане на малко дете по реда на чл. 164, ал. 1 и 3 от КТ (първият работен ден след 10 декември 2011 г. е 12 декември 2011 г.).

10 декември
Внасяне на здравноосигурителните вноски от лицата, които през Ноември 2011 г. са подлежали на осигуряване по реда на чл. 40, ал. 5, т. 1 от Закона за здравното осигуряване (лица, които не са били осигурени на основание чл. 40, ал. 1, 2 или 3 от закона) (първият работен ден след 10 декември 2011 г. е 12 декември 2011 г.).

10 декември
Внасяне на здравноосигурителните вноски за месец Ноември 2011 г. за служителите на Българската православна църква и други нормативно признати вероизповедания, които не получават възнаграждения за извършвана дейност (първият работен ден след 10 декември 2011 г. е 12 декември 2011 г.).

31 декември
Внасяне от осигуряващия на осигурителните вноски за здравно осигуряване върху начислени, но неизплатени възнаграждения или върху неначислени възнаграждения, отнасящи се за труд, положен през месец Ноември 2010 г. (първият работен ден след 31 декември 2011 г. е 02 януари 2012 г.).

31 декември
Внасяне на здравноосигурителните вноски за лицата в неплатен отпуск през месец                         Ноември 2011 г., които не са подлежали на осигуряване на друго основание (първият работен ден след 31 декември 2011 г. е 02 януари 2012 г.).


Наредба № Н – 8 от 29 Декември 2005  г.

10 декември
Подаване на декларация образец № 3 с данните за месец Ноември 2011 г. за лицата, които се осигуряват здравно за сметка на републиканския бюджет, с изключение на данните, подавани от НОИ (първият работен ден след 10 декември 2011 г. е 12 декември 2011 г.).

20 декември
Подаване на декларации образец № 1 от осигурителите, клоновете и поделенията им за лицата, работили без трудови правоотношения, чиито възнаграждения са изплатени през                         Ноември 2011  г.

20 декември
Подаване от НОИ на:
- декларации образец № 1 за лицата получаващи парични обезщетения за безработица,  обезщетения по чл. 230, ал. 1 и чл. 231, ал. 1 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България и
- декларации образец № 3 за пенсионерите от държавното обществено осигуряване с данните за месец Ноември 2011 г.

30 декември
Подаване на Декларация образец № 6 от работодателите, осигурителите и техните клонове и поделения за дължимите през месец Декември 2011 г. задължителни осигурителни вноски.

31 декември
Подаване на Декларация образец № 7 от лицата, за които през месец Ноември 2011 г. е възникнало задължението за осигуряване на основание чл. 40, ал. 5, т. 1 от Закона за здравното осигуряване – лица, които не са били осигурени на основание чл. 40, ал. 1, 2 или 3 от закона (първият работен ден след 31 декември 2011 г. е 02 януари 2012 г.).


1001s height= 

 1001s - Services
& Solutions